КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

ЦРВЕН КРСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Адреса:         Бул. Кочо Рацин бр.13, 1000 Скопје

Тел:                +38902 311 4355

Факс:              +38902 323 0542

Е-маил:         mrc@redcross.org.mk

www.redcross.org.mk

facebook.com/CrvenKrstNaRepublikaSevernaMakedonija

Instagram macedonianredcross

ПРЕТСЕАДАТЕЛ

Проф.д-р Ромел Велев

Е-маил:         velev@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355

ПОТПРЕТСЕАДАТЕЛ

Др. Нухи Јусуфи

Е-маил:         jusufi@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355

 

ПОТПРЕТСЕАДАТЕЛ

Димитар Каракулев

Е-маил:         karakulev@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355

 

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

Д- р Саит Саити

Е-маил:         saiti@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355

АСИСТЕНТ НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР

Одговорен:   м-р Љубица Толовска

Е-маил:         stolevska@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 135

Одговорен:   м-р Фани Матеска

Е-маил:         mateska@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 113

 

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМИ, ПРОЕКТНО РАБОТЕЊЕ И МОБИЛИЗИРАЊЕ ФОНДОВИ

Раководител: Јасмина Кузмановска

Подготвеност и одговор при катастрофи

Одговорен:   Али Самет

Е-маил:         samet@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 127

Подготвеност и одговор при катастрофи и техничко – логистичка поддршка

Одговорен:   Оливер Гичевски

Е-маил:         dpp@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 124

Социјално – хуманитарни програми

Одговорен:   Љупка Петковска

Е-маил:         petkovska@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 132

Превентивни -здравствени програми

Одговорен:   Билјана Журовска

Е-маил:         zdravstvo@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 133

Крводарителство

Одговорен:   Глигор Новачевски

Е-маил:         novacevski@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 133

           

Проектноработење и мобилизирање фондови

Одговорен:   Јасмина Кузмановска

Е-маил:         jasmina.kuzmanovska@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 113

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ И СТАНДАРДИ ЗА БРЕНДИРАЊЕ         

Раководител: м-р Мајлинда Мустафа

 

Односи со јавност

Одговорен:   м-р Мајлинда Мустафа

Е-маил:         mustafa@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 134

Дисеминација, МХП И Служба барање

Одговорен:

Е-маил:

Тел:                +38902 311 4355

           

Информатичка технологија

Одговорен:   Илија Пренџов

Е-маил:         itpodrska@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 128

 

Графички дизајн и автоматска обработка на податоци

Одговорен:  Семи Амзовски

Е-маил:         aop@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 128

 

СЕКТОР ЗА КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ,УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ,МЛАДИ,МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

Раководител: Виолета Кузмановска

 

Развој, соработка и работа со млади

Одговорен:   м-р Владимир Вукелиќ

Е-маил:         vukelic@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 130

 

Креирање политики и менаџирање со волонтери

Одговорен:   Сашо Талески

Е-маил:         taleski@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 138

 

Човечки ресурси,мониторинг и евалуација

Одговорен:   Елена Виларова

Е-маил:         vilarova@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 138

 

Правни и советодавни работи

Одговорен:   Виолета Кузмановска

Е-маил:         kuzmanoska@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 129

 

 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ РАБОТИ

Раководител: Глигор Новачевски

ЛОГИСТИКА И МАГАЦИНСКО РАБОТЕЊЕ

Одговорен:   Зоран Рогиќ

Е-маил:         rogic@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 136

 

ВОЗАЧ

Одговорен:   Диме Караташов

Е-маил:         logistika@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 136

Одговорен: Борче Стевчевски

Е-маил:         stevcevski@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 136

ПРИЕМ НА СТРАНКИ

Одговорен:   Билјана Ристовска

Е-маил:         prijavnica@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 111 или 0

ПОМОШЕН ТЕХНИЧКИ РАБОТНИК

Одговорен:   Василка Теофиловска

Снежана Пешевска

Валентина Ангелковиќ

Тел:                +38902 311 4355 лок 125

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИИ И РЕВИЗИЈА

 

ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Одговорен:   Жаклина Поповиќ

Е-маил:         popovic@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 120

 

ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ

Одговорен:  Сухеља Хасалари Трстена

Е-маил:        trstena@redcross.org.mk

Тел:                +38902 311 4355 лок 120

 

ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Одговорен:

Е-маил:

Тел:

< врати се назад