Прирачници

 • ЗРЗ Како да се подготви извештај
 • Заеднички Развој на Заедницата
 • За самозаштита во случај на катастрофа (Брошура за катастрофи)
 • За планирање и подготвка на проекти
 • За комуникации во кризни состојби
 • За раководење на локално ниво
 • За дисеминација на МХП за новинари
 • Мониторинг и Евалуација
 • За општа дисеминација на МХП за млади
 • За дисеминација на MХП за локална власт
 • За дисеминација на МХП за Законодавна и извршна власт
 • Општа дисеминација на МХП за одбрана и безбедност
 • Општа дисеминација на МХП
 • Епидемиска контрола за волонтери
 • За пиер едукатори за превенција од ХИВ/СИДА и сексуално преносливи болести
 • За млади мотиватори во крводарителството
 • Пристап чекор по чекор
 • Прирачник – За млади мотиватори во крводарителството
 • Прирачник за обука за волонтерски менаџмент
 • Прирачник за развој на ресурси
 • Прирачник за врсничка едукација
 • Прирачник за дроги
 • Прирачник за алкохолизам
 • Прирачник за никотинизам