18 Tetor, 2013

18 Октомври – Меѓународен ден за борба против трговија со луѓе18 Tetori – Dita ndërkombëtare për luftën kundër tregtisë me njerëz

Трговијата со луѓе е повеќеслоен феномен, во кој станува збор за сериозно прекршување на човековите права, штетни социо – економски ефекти врз заедниците, оштетување на здравјето на јавноста и последно, но не и најмалку важно, тоа е кривично дело. Трговијата со луѓе е проблем кој бара заеднички, унифициран пристап за негово сузбивање и вложување на заеднички напори од соодветните релевантни институции. Како член на Секретаријатот на  Националната Комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, Црвениот крст на РМ преку имплементација на превентивни активности дава активен придонес во борбата против овој глобален проблем што се рефлектира и во Македонија.

Во таа насока Црвениот крст на Република Македонија и оваа година 18 Октомври – Меѓународниот ден за борба против трговија со луѓе ќе го одбележи со организирање на превентивни активности  преку Црвениот крст на град Скопје и  општинските организации на Црвен крст Кавадарци, Битола, Охрид, Куманово, Штип, Струмица, Дебар и Струга.

По овој повод ќе  се организираат вкупно 14 работилници за врсничка едукација на млади во основни и средни училишта. Со превентивните активности ќе се опфатат вкупно над 350 млади. Превентивните лекции имаат за цел подигање на свеста на младите, препознавање на начините преку кои младите  можат да бидат вовлечени во трговијата со луѓе и нивна самозаштита.Tregtia me njerëz është fenomen i shumëfishtë, ku bëhet fjalë për shkelje serioze të të drejtave të njeriut, efekte të dëmshme socio – ekonomike mbi bashkësitë, dëmtim të organizmit të popullatës dhe e fundit, por jo edhe më pak e rëndësishme, kjo është vepër penale. Tregtia me njerëz është problem që kërkon qasje të përbashkët të unifikuar për shkatërrimin e tij dhe kontribuimin e orvatjeve të përbashkëta të institucioneve adekuate relevante. Si anëtar i Sekretariatit të Komisionit nacional për luftë kundër tregtisë me njerëz dhe migracionit ilegal, Kryqi i Kuq i RM-së nëpërmjet implementimit të aktiviteteve preventive jep kontribut aktiv në luftën kundër këtij problemi global që reflektohet edhe në Maqedoni.

Në këtë drejtim Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë edhe këtë vit 18 Tetorin – Ditën ndërkombëtare për luftë kundër tregtisë me njerëz do ta shënojë me organizim të aktiviteteve preventive nëpërmjet Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit dhe organizatave komunale të Kryqit të Kuq Kavadar, Manastir, Ohër, Kumanovë, Shtip, Strumicë, Dibër dhe Strugë.

Me këtë rast do të organizohen gjithsej 14 punëtori për edukim moshatar të rinisë në shkolla fillore dhe të mesme. Ligjëratat preventive kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes së të rinjve, njohjen e mënyrave nëpërmjet të cilave rinia mund të jenë të futur në tregtinë me njerëz dhe vetëmbrojtja e tyre.

< kthehu mbrapa