5 Prill, 2021

Përforcimi i rrezistencës së personave të moshuar dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë KOVID-19 dhe katastrofa të ardhshme

Projekti “Forcimi i rezistencës së të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara gjatë KOVID-19 dhe katastrofave të ardhshme” është një iniciativë tre-vjeçare në rajonin e Ballkanit Perëndimor, e koordinuar nga Kryqi i Kuq Serb dhe mbështetur nga Bashkimi Evropian, Agjencia Austriake e Zhvillimit dhe Kryqi i Kuq Austriak. Nisur në fund të vitit 2020, ai lidh partnerë me shoqatat nacionale të Kryqit të Kuq dhe shoqatat qytetare nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia dhe Kosova, dhe rrjetet e shoqatave qytetare në vendet që përfaqësojnë të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara. Kryqi i Kuq i RMV dhe Shoqata Humaniteti janë partnerë të përbashkët në zbatimin e aktiviteteve të projektit në Maqedoninë e Veriut.

Qëllimi i projektit është që të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara, shoqatat kombëtare të Kryqit të Kuq dhe shoqatat e qytetarëve të përballen më mirë me situatën KOVID-19 në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbinë dhe Kosovën.

Projekti parashikon aktivitete në katër fusha të veçanta tematike për të siguruar ruajtjen e shëndetit mendor dhe rezistencën e ndërtimit duke ofruar shërbime për mbështetje psiko-sociale për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, për të siguruar ndihmë me transferimin e parave; forcimi i komuniteteve lokale duke siguruar mbështetje për grante të vogla të mikro-projekteve në nivelin lokal për zbatimin e aktiviteteve të ndryshme të përfshirjes sociale për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara dhe ofrimin e rekomandimeve të politikave të bazuara në prova për shërbimet e kujdesit afatgjatë gjatë KOVID 19.

< kthehu mbrapa