QENDRAT E TRAJNIMIT EDUKATIV PËR TË RRITURIT E KKRMV

TRAJNIMET E KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

SIPAS PROGRAMEVE TË VERIFIKUARA

 

 PROGRAMI PËR TRAJNIM PËR ASISTENT PERSONAL PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Programi i ndihmës personale për personat me aftësi të kufizuara është një program i verifikuar nga Qendra për Arsimin e të Rriturve.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut është një organizatë e verifikuar, nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për zbatimin e programit, i cili si Qendër Trajnimi Arsimor për të Rriturit zhvillon trajnime në komunat e mëposhtme, përmes:

 1. Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit
 2. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Strumicë
 3. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Manastir
 4. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Negotinë
 5. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Gostivar
 6. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Strugë
 7. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Veles
 8. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kumanovë

 

Qëllimi i programit për trajnim

Qëllimi i programit të trajnimit është që kandidati të marrë aftësi profesionale për asistent personal të personave me aftësi të kufizuara dhe të marrë një certifikatë të njohur nga shteti.  

Kandidati në program do të jetë në gjendje të planifikojë, përgatisë dhe organizojë punën e tyre në mënyrë të pavarur në shtëpinë e përdoruesit dhe / ose nën mbikëqyrjen e një eksperti në institucione / institucione. Ai / ajo do të kryejë detyrat në përputhje me normat etike dhe metodat e komunikimit me personat me aftësi të kufizuara, duke zbatuar njohuritë dhe aftësitë themelore mjekësore për kujdesin themelor. Kandidati do të mësojë të ofrojë mbështetje psikologjike dhe sociale, mbështetje në aktivitetet e përditshme dhe të ofrojë ndihmë dhe kujdes në shtëpi, të përdorë disa metoda dhe teknika për higjienën personale dhe ushqimin, të zbatojë teknikat për ndryshimin e shtratit dhe veshjeve, sikur manipulon nevojat fiziologjike, si të aplikoni procedurat për përdorimin e pajisjeve dhe pajisjeve, si të punoni në një ekip, të komunikoni dhe të jeni proaktiv në sigurimin e shërbimit, si të ruani higjenën dhe rregullsinë e mjedisit, si të parandaloni infeksionet, të kujdeseni për cilësinë e punës së bërë, për t’u kujdesur për sigurinë dhe shëndetin në punë dhe si të mbrojmë mjedisin.

Programi përbëhet prej 4 moduleve (nëpërmjet teorisë, pjesës praktike dhe trajnim në vendin e punës):

Moduli 1: Njohuri themelore të llojeve të llojeve të paaftësisë së pajisjeve dhe zbatimi i tyre

Moduli 2: Ndihma në vendin e punës, procesin arsimor dhe në komunitet

Moduli 3: Ndihma në shtëpinë e klientit

Moduli 4: Komunikimi  

Kohëzgjatja e trajnimit: Trajnimi realizohet në një periudhë prej 3 muajsh për të ndjekur 4 module, gjithsej 216 orë

(Përmbajtje profesionale-teorike në kohëzgjatje prej 84 orësh të cilat realizohen në klasë / zyrë dhe janë në funksion të trajnimit praktik i cili nga ana e tij ka një kohëzgjatje prej 132 orë dhe kryhet në shtëpi dhe / ose institucione për akomodimin e personave me aftësi të kufizuara , institucione të specializuara dhe / ose në institucione me kujdes të organizuar ditor.)

Lloji i qertifikatës: Pas përfundimit të trajnimit, kandidati do të marrë një certifikatë të njohur nga shteti – Asistent Personal për Personat me Aftësi të Kufizuara.

Çmimi i trajnimit: 20.000 den.

Kushte për vijimin e trajnimit: Kandidati për të vijuar trajnimin duhet t’i plotësojë kushte e përgjithshme elementare si në vijim:

 • Shkollën e mesme të mbaruar
 • Më së paku të ketë 18 vjet

Nëse formohet një grup prej të paktën 8 kandidatëve, Kryqi i Kuq do të organizojë trajnime.

Vërejtje: Nëse trajnimi është falas dhe organizohet me mbështetjen e një donatori, Kryqi i Kuq vendos kushte shtesë për zgjedhjen e kandidatëve.

Informacioni i aplikimit: Kandidatët e interesuar që dëshirojnë të marrin pjesë në trajnim mund të aplikojnë dhe të marrin më shumë informacion në adresat e postës elektronike dhe numrat e telefonit në vijim:

 1. Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit

e-mail: skopje.asistenti@redcross.org.mk – tel: 078 293 290/078 859 499

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Strumicë

e-mail: strumica@redcross.org.mk – tel: 034325-601

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Manastir

e-mail: bitola@redcross.org.mk – tel: 047236-019

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Negotinë

e-mail: negotino@redcross.org.mk – tel: 043361-657

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Gostivar

e-mail: gostivar@redcross.org.mk – tel: 042216-488

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Strugë

e-mail: struga@redcross.org.mk – tel: 046786-014

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Veles

e-mail: veles@redcross.org.mk – tel: 043231-537

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kumanovë

e-mail: kumanovo@redcross.org.mk – tel: 031424-179

 

 

PROGRAMI PËR TRAJNIM PËR PËRKUJDESËS/SE PËR TË NDIHMUAR DHE PËRKUJDESUR PERSONAT E MOSHUAR DHE PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Programi për përkujdesës/se për të ndihmuar dhe përkujdesur personat e moshuar dhe personat me aftësi të kufizuara është program i verifikuar nga ana e Qendrës për arsimimin e të rriturve.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut është një organizatë e verifikuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për zbatimin e programit, i cili si Qendër Trajnimi Arsimor zhvillon trajnime në komunat vijuese, përmes:

 1. Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit
 2. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Strumicë (Qendër rajonale e cila i mbulon Radovishin, Gjevgjelinë dhe Vallandovën)
 3. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Manastir (Qendër rajonale e cila i mbulon Demir Hisarin dhe Krushevën)
 4. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Negotinë
 5. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Prilep
 6. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Gsotivar
 7. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kërçovë
 8. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Ohër
 9. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Strugë
 10. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kriva Pallankë
 11. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kumanovë
 12. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kavadar

Qëllimi i programit për trajnim

Qëllimi i programit të trajnimit është që kandidati të marrë njohuri, aftësi dhe kompetenca për ofrimin e ndihmës dhe kujdesit për njerëzit që për shkak të moshës, sëmundjeve kronike, paaftësisë, etj. arsyet janë në një gjendje të lodhjes dhe paaftësisë për t’u kujdesur për veten e tyre dhe marrjen e një certifikate të njohur nga shteti.

 

Kandidati që do të ndjekë këtë program dhe pas përfundimit të tij do të jetë në gjendje të kryejë detyrat e mëposhtme: do të punojë në mënyrë efektive, të komunikojë dhe të sigurojë mbështetje psiko-sociale; do të ndihmojë në shtëpinë e të moshuarve dhe të paaftëve dhe personave me aftësi të kufizuara dhe do të ushqejë dhe ndihmojë në promovimin e shëndetit dhe mbrojtjen nga sëmundjet.

Programi përbëhet prej 3 moduleve (nëpërmjet teorisë, pjesës praktike dhe trajnimit në vendin e punës):

Moduli 1: Punon në mënyrë efektive, komunikon dhe siguron mbështetje psiko-sociale

Moduli 2: Ndihmon në shtëpinë e të moshuarve dhe të paaftëve dhe personave me aftësi të kufizuara

Moduli 3: Kujdeset dhe ndihmon në promovimin e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve

Kohëzgjatja e trajnimit: Trajnimi realizohet në një periudhë prej 3 muajsh për të ndjekur 3 module, 250 orë gjithsej (115 orë mësim teorik dhe 135 orë, mësim praktik në zyrë dhe trajnim gjatë punës)

Lloji i Certifikatës: Pas përfundimit të trajnimit, kandidati do të marrë një certifikatë të njohur nga shteti – Kujdestar/e për ndihmë dhe kujdes të të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara.

Çmimi i trajnimit: 20.000 den.

Kushte për vijimin e trajnimit: Kandidati për të vijuar trajnimin duhet t’i plotësojë kushte e përgjithshme elementare si në vijim:

 • Shkollën fillore të mbaruar
 • Më së paku të ketë 18 vjet

Nëse formohet një grup prej të paktën 8 kandidatëve, Kryqi i Kuq do të organizojë trajnime.

Vërejtje: Nëse trajnimi është falas dhe organizohet me mbështetjen e një donatori, Kryqi i Kuq vendos kushte shtesë për zgjedhjen e kandidatëve.

Informacioni i aplikimit: Kandidatët e interesuar që dëshirojnë të marrin pjesë në trajnim mund të aplikojnë dhe të marrin më shumë informacion në adresat e postës elektronike dhe numrat e telefonit në vijim:

 1. Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit

e-mail: skopje.negacentar@redcross.org.mk – tel: 070352-246

 1.      Organizata komunale e Kryqit të Kuq Strumicë

e-mail: strumica@redcross.org.mk – tel: 034325-601

 1.       Organizata komunale e Kryqit të Kuq Manastir

e-mail: bitola@redcross.org.mk – tel: 047236-019

 1.      Organizata komunale e Kryqit të KuqNegotinë

e-mail: negotino@redcross.org.mk – tel: 043361-657

 1.        Organizata komunale e Kryqit të Kuq Gostivar

e-mail: gostivar@redcross.org.mk – tel: 042216-488

 1.      Organizata komunale e Kryqit të Kuq Strugë

e-mail: struga@redcross.org.mk – tel: 046786-014

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kriva Pallankë

e-mail: krivapalanka@redcross.org.mk – tel: 031375-131

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kumanovë

e-mail: kumanovo@redcross.org.mk – tel: 031424-179

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Prilep

e-mail: prilep@redcross.org.mk – tel: 048424-710

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kavadar

e-mail: kavadarci@redcross.org.mk – tel: 043412-936

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kërçovë

e-mail: kicevo@redcross.org.mk – tel: 045225-324

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Ohër

e-mail: ohrid@redcross.org.mk – Tel: 046262-706

< kthehu mbrapa