2 Tetor, 2013

Состанок за избор на нови членови од граѓански сектор во Националниот координативен механизамPjesëmarrja në Mbledhjen për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të sektorit qytetar në Mekanizmin nacional koordinues

02102013_slideMekanizma nacionale koordinuese (MNK) paraqet trup multisektorial që vëzhgon zbatimin apo realizimin e programeve të përkrahura nga Fondi global për luftën kundër SIDA, tuberkulozi dhe malaria. MNK përbëhet nga përfaqësuesit e ministrive, sektori i akademisë, personat të cilët jetojnë me HIV dhe tuberkulozi, bashkësi religjioze, agjenci multilaterale dhe përfaqësues të sektorit qytetar (shoqata dhe fondacione). Mandati i përfaqësuesve në MNK zgjat dy vjet. Zgjedhjet e fundit ishin në vitin 2011. Për nevojat e MNK për zgjedhjen e anëtarëve të rinj për mandatin vijues u shpall thirrje publike ku aplikuan më shumë OJQ.

Përfaqësues të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, morën pjesë në mbledhjen për zgjedhjen e anëtarëve të rinj nga sektori qytetar në Mekanizmin nacional koordinues që u mbajt më 01.10.2013. të njëjtat i prezantuan kapacitetet e Kryqit të Kuq të RM-së i cili si në periudhën që shkoi ashtu edhe në atë që vijon do të japë kontributin e tij dhe do të angazhohet për funksionim edhe më të mirë të këtij trupi dhe mbikëqyrje të programeve të financuara nga ana e Fondit global për luftë kundër SIDA, tuberkulozit dhe malaries në R. e Maqedonisë.

Në mbledhje morën pjesë më shumë organizata të cilat u kandiduan për anëtarësim në këtë trup të cilat pas prezantimit të organizatave të tyre, vijoi procesi zgjedhor ku Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë u zgjodh si anëtar i MNK, që paraqet mundësi për bashkëpunim të suksesshëm mes sektorit qeveritar dhe atij joqeveritar, gjatë arritjeve të përcaktimeve të përbashkëta strategjike për mbajtjen e prevalencës së ulët të personave të sëmurë nga HIV/SIDA dhe TBC.02102013_slideMekanizma nacionale koordinuese (MNK) paraqet trup multisektorial që vëzhgon zbatimin apo realizimin e programeve të përkrahura nga Fondi global për luftën kundër SIDA, tuberkulozi dhe malaria. MNK përbëhet nga përfaqësuesit e ministrive, sektori i akademisë, personat të cilët jetojnë me HIV dhe tuberkulozi, bashkësi religjioze, agjenci multilaterale dhe përfaqësues të sektorit qytetar (shoqata dhe fondacione). Mandati i përfaqësuesve në MNK zgjat dy vjet. Zgjedhjet e fundit ishin në vitin 2011. Për nevojat e MNK për zgjedhjen e anëtarëve të rinj për mandatin vijues u shpall thirrje publike ku aplikuan më shumë OJQ.

Përfaqësues të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, morën pjesë në mbledhjen për zgjedhjen e anëtarëve të rinj nga sektori qytetar në Mekanizmin nacional koordinues që u mbajt më 01.10.2013. të njëjtat i prezantuan kapacitetet e Kryqit të Kuq të RM-së i cili si në periudhën që shkoi ashtu edhe në atë që vijon do të japë kontributin e tij dhe do të angazhohet për funksionim edhe më të mirë të këtij trupi dhe mbikëqyrje të programeve të financuara nga ana e Fondit global për luftë kundër SIDA, tuberkulozit dhe malaries në R. e Maqedonisë.

Në mbledhje morën pjesë më shumë organizata të cilat u kandiduan për anëtarësim në këtë trup të cilat pas prezantimit të organizatave të tyre, vijoi procesi zgjedhor ku Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë u zgjodh si anëtar i MNK, që paraqet mundësi për bashkëpunim të suksesshëm mes sektorit qeveritar dhe atij joqeveritar, gjatë arritjeve të përcaktimeve të përbashkëta strategjike për mbajtjen e prevalencës së ulët të personave të sëmurë nga HIV/SIDA dhe TBC.

< kthehu mbrapa