20 Qershor, 2024

VLERËSIMI I KAPACITETEVE ORGANIZATIVE NË ORGANIZATËN KOMUNALE TË KRYQIT TË KUQ DEMIR HISAR

Në periudhën prej 10-11 qershor 2024, ekipi prej tre moderatorësh të trajnuar vizituan Organizatën Komunale të Kryqit të Kuq Demir Hisar, ku bënë Vlerësimin e Kapaciteteve Organizative (VKOO). Ekipi nga OKKK Demir Hisar në përbërje të përzier të punonjësve, anëtarëve të strukturës menaxhuese, vullnetarëve dhe të rinjve të organizatës numëronte 10 anëtarë. Së bashku, të udhëhequr nga lehtësuesit, ata kaluan me sukses të gjitha detyrat dhe ushtrimet nga mjeti VKOO i zhvilluar sipas metodologjisë së Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Ekipi nga OKKK Demir Hisar pozicionoi gjendjen aktuale të organizatës, identifikoi prioritetet për zhvillim, krijoi një plan me aktivitete për periudhën e 12 muajve të ardhshëm dhe mori një certifikatë për një Vlerësim të kryer me sukses të kapaciteteve organizative të OKKK Demir Hisar.

Gjatë periudhës së ardhshme prej 12 muajsh pas përfundimit të vlerësimit, OKKK Demir Hisar do të zbatojë planin e aktiviteteve në përputhje me dinamikën e paraparë. Për të gjitha aktivitetet e realizuara dhe ecurinë e realizimit të tyre, ai do të raportojë në Zyrën Qendrore të KKRM-së përmes raporteve periodike.

< kthehu mbrapa