June 27, 2024

Programi PVH në Kosovë

Nga data 21 deri më 22 qershor 2024, në Prishtinë, Kosovë, u organizua një punëtori për vlerësimin e projekteve të vogla të Promovimit të Vlerave Humane (PVH) në Kosovë, të cilat janë realizuar në terren nga 8 shkolla në dy të muajt e kaluar.

Janë shqyrtuar dhe vlerësuar 25 projekte të vogla, nga të cilat 13 janë shënuar me diell. Çdo projekt dielli u prezantua dhe u votua dhe u miratua nga secili instruktor.

Një ndër synimet ishte që të merrej vesh për organizimin e Kupës PVH në Kosovë, të përgatiteshin letra rekomanduese për secilën shkollë, të përgatiteshin diploma për motivim më të madh të nxënësve, të zgjidhnin strukturën që do të kryejë trajnimin vitin e ardhshëm, si dhe për t’u përgatitur për javën PVH.

Programi në vitin 2024 me ndihmën e ekipit të Kryqit të Kuq të RMV-së filloi zbatimin e programit në Kryqin e Kuq të Kosovës.

< go back