Норматива

 • Политика за заштита на укажувачи
 • Политика за заштита од вознемирување на работното место и заштита од дискриминација
 • Политика за обезбедување на безбедна средина за деца
 • Прирачник за спроведување на активностите и користење на материјалите за запознавање предвидени со Политиките на интегритет на ЦКРСМ од страна на општинските организации и Црвен крст на град Скопје
 • Правилник за Фонд за солидарност
 • Правилник за работа на Фондот за подготвеност и одговор при катастрофи на ЦКРСМ
 • Правилник за реализација на курсна настава за прва помош во правни лица
 • Правилник за ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУРСНА НАСТАВА И ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ НА ЛИЦА ПОВРЕДЕНИ ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА
 • Правилник за УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА КУРСНА НАСТАВА ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ВОЗАЧИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ПРВА ПОМОШ НА ЛИЦА ПОВРЕДЕНИ ВО СООБРАЌАЈНА НЕЗГОДА
 • Одлука за изменување и дополнување на Правилник за организирање на курсна настава и оспособување на кандидати за возачи на моторни возила за укажување на прва помош
 • Правилник за издавачка дејност на ЦКРМ
 • Правилник за работа на фонд за видливост на ЦКРСМ
 • Политика за заштита на лични податоци на Црвен крст на РСМ