Прирачници

 • Упатство за подготовка на Итен План за акција (за национални друштва)
 • Упатство за подготовка на план за одговор при катастрофи и можни итни состојби
 • Воспоставување семејни врски
 • Подготвеност при катастрофи
 • Прирачник за врсничка едукација на млади за превенција од трговија со луѓе
 • Стандарди за брендирање на ЦКРМ
 • Волонтерски менаџмент
 • Правилник за волонтирање
 • ЗРЗ Сет на инструменти
 • ЗРЗ Прирачник за план мониторинг и евалуација
 • ЗРЗ Како да се подготви извештај
 • Заеднички Развој на Заедницата
 • За самозаштита во случај на катастрофа (Брошура за катастрофи)
 • За планирање и подготвка на проекти
 • За комуникации во кризни состојби
 • За раководење на локално ниво
 • За дисеминација на МХП за новинари
 • Мониторинг и Евалуација
 • За општа дисеминација на МХП за млади
 • За дисеминација на MХП за локална власт
 • За дисеминација на МХП за Законодавна и извршна власт
 • Општа дисеминација на МХП за одбрана и безбедност
 • Општа дисеминација на МХП
 • Епидемиска контрола за волонтери
 • За пиер едукатори за превенција од ХИВ/СИДА и сексуално преносливи болести