јули 24, 2017

Подигање на јавна свест и едукација на јавност за намалување на ризици од катастрофи