June 30, 2023

U trajnuan facilitatorë të VKOOK dhe u zbatua vlerësimi në 3 organizata komunale të Kryqit të Kuq

Në periudhën 21-26.06.2023 në Hotel Solferino Strugë është mbajtur trajnimi i moderatorëve për realizimin e Vlerësimit të kapaciteteve organizative në organizatat komunale, në të cilin kanë marrë pjesë 9 përfaqësues të përzgjedhur të Kryqit të Kuq të RMV-së. Vlerësimi i kapaciteteve organizative në organizatat komunale (VKOOK) – Branch organizational capacities assessment (BOCA) është një instrument i zhvilluar nga Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, i cili synon, në mënyrë të strukturuar, të mundësojë vetëvlerësimin e organizatës komunale për 34 fusha organizative në operim, të njohë nivelin në të cilin është në kontekstin e këtyre fushave, të përcaktojë prioritetet për zhvillim për vitin e ardhshëm dhe të përgatisë një plan për zhvillimin e organizatës komunale.

Mbështetje e veçantë iu dha punëtorisë nga zyra e FNKK në Budapest dhe zyra e FNKK për grupin e Evropës Juglindore në Sarajevë.

Pas një trajnimi treditor më 24 dhe 25 qershor 2023, u realizua vlerësimi në OKKK Manastir, Prilep dhe Strugë përmes pjesëmarrjes aktive të ekipeve lokale prej 10 anëtarësh në secilën OKKK të përbërë nga vullnetarë, anëtarë dhe punonjës.

Më 26 qershor 2023, facilitatorët e POKOO kryen një vlerësim të përvojës në terren dhe ranë dakord për hapat e ardhshëm për zbatimin e të gjithë instrumentit POKOO.

< go back