DISEMINIMI

Cfarë është diseminimi?
Në një kuptim më të gjerë të fjalës diseminimi është përhapja e njohurive në lidhje me Lëvizjen Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, rolin dhe mandatin e Komitetit Ndërkombëtar të Federatës Kryqit të Kuq, Ndërkombëtare të Shoqatave nacionaleve të Kryqit të Kuq dhe aktivitetet e Gjysmëhënës së Kuqe të shoqatave nacionale, parimet themelore të lëvizjes, e drejta humanitare ndërkombëtare dhe vlerat njerëzore.
Rrëfim për një ide
Parimet baze
 • Humaniteti
 • Paanësimi
 • Neutraliteti
 • Pavarësia
 • Shërbimi vullnetar
 • Uniteti
 • Universaliteti
Diseminimi është një nga objektivat prioritare të KKRMV sipas Planit të Zhvillimit – Organizata për periudhën 2006-2010, si detyrime ligjore dhe statutore.
Diseminimi kryen edukimin e stafit të arsimuar (vullnetar dhe punonjësve profesionale) e të cilit trajnimi ka filluar në vitin 1995 nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK), dhe vazhdoi në vitin 2002 dhe 2004 përmes seminareve të organizuara nga KKRMV.
Ne profilin e diseminatoreve jane mbuluar personave të arsimit të përziera, moshës, gjinisë dhe strukturës etnike.
Si audiencë të synuar janë kryesisht nxenes nga arsimi fillor dhe të mesëm, studentë, përfaqësues të lagjes dhe të qeverisjes lokale, OJQ-të dhe shoqatat e qytetarëve, dhe anëtarët e strukturës drejtuese në degët.
Temat e prezantimeve janë: historia e Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmehenes se Kuqe, parimet bazë të stemës te Kryqit të Kuq, mandati dhe aktivitetet e komponentëve të lëvizjes, aktivitetet e Kryqit të Kuq të Maqedonisë së Veriut, Drejtës Ndërkombëtare Humanitare Konventave të Gjenevës të vitit 1949 dhe Protokolleve Shtesë të vitit 1977. Varësisht nga grupi i synuar e dëgjuesve janë të pranishëm dhe tema të rëndësishme.

Prezantimi përdorur shkruar dhe video materialeve, doracakët, Listat flip dhe mjetet mësimore

Оbjektivat specifike
 • Ngritja e kapaciteteve të rrjetit vullnetar
 • Forcimi i programit për shpërndarjen / komunikimit
 • Trajnimi i të punësuarve në organizatën e Kryqit të Kuq
 • Seanca e diseminimit te edukimi i diseminatorve
 • Printime dhe promovimin e materialeve

Eksplorimi për të Drejtën Humanitare – Programi

DNH – një program me strukturën dhe potencialin e vet, të mbështetur nga KNKK, KKRMV dhe kompanitë e tjera kombëtare, përmes të cilit mbështetjen e qeverisë është i integruar në arsim. Program kërkimor të së drejtës humanitare (EDNH) filloi të realizohet me mbështetjen e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe të procesit arsimor është zbatuar në bazë ndërkombëtare dhe rajonale. Në Maqedoni ky program zbatohet në arsimin fillor, ndërsa Byroja e Zhvillimit të Arsimit, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, për të monitoruar zbatimin e saj në programin mësimor. Kuadri Programi në Maqedoni është e përshtatur për nxënësit nga arsimi fillor, me një version të shkurtër të 9 mësimet e cila është pjesë e programit mësimor për Kulturë subjekt qytetare në klasën e tetë. Curriculum realizuar mësuesit u ekipe të trajnuara të trajnerëve dhe instruktorëve. Trajnimi i mbuluar të gjithë mësimdhënësit e shtetit që mësojnë Kultura subjekt Qytetare në klasën e shtatë dhe të tetë te shkollës fillore apo e arsimin nëntë-vjeçar.
Programi (EDNH) kryer nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit Republika e Republikës, është një nga programet më të mira të zbatuara në rajon.
Komiteti Kombëtar për të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare
        Propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Qeveria në muajin qershor 2006 miratoi një përfundim sipas të cilit Qeveria në bashkëpunim me KKRMV ngritur një Komitet Kombëtar për të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare bazuar në të Kryqit të Kuq. Kjo nismë e Kryqit të Kuq të Maqedonisë së Veriut për krijimin e trupit të ndër-ministror për zbatimin dhe diseminimin e të Drejtës Ndërkombëtare Humanitare (DNH) në Republikën e Maqedonisë së Veriut u pranua dhe u miratua në muajin e fundit të qershorit 2006 me përfundimin e Qeverisë.

Në kuadër të Komitetit Kombëtar të përfshijnë përfaqësues nga: Ministria e Punëve të Jashtme, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Kulturës, Ministria e Shëndetësisë, Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë dhe Kryqit të Kuq të Maqedonisë së Veriut .

Nevoja për zgjerimin e përbërjes së Komitetit Kombëtar, Ministria e Punëve të Jashtme që të dorëzojë informatat në Qeveri. Në vitin 2008 Vendimi i Qeverisë (Gazeta Zyrtare br.58/2008 vit) për të zgjeruar përbërjen e këtij organi me përfaqësues të Ministrive të Financave, Punës dhe Çështjeve Sociale dhe Punëve të Brendshme.

Komiteti Kombëtar selinë në KKRMV dhe gjëra të njëjta rregullat e tyre, sipas të cilit kryetari është në mesin e ministrive, zëvendëskryetari dhe sekretari i MKK.
Komiteti Kombëtar shqyrton çështje të kompetencës së vet në lidhje me:

 • Harmonizimi i legjislacionit kombëtar me të drejtën ndërkombëtare humanitare;
 • Zbatimi efektiv i DNH dhe monitorimit, duke marrë masa praktike dhe aktiviteteve;
 • Monitorimi i zhvillimit të DNH dhe shpërndarjen e saj në segmente të ndryshme të jetës shoqërore;
 • Nxitja e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet institucioneve përkatëse, duke përfshirë bashkëpunimin me KKRMV, në mënyrë që të identifikojnë veprime që lindin në fushën e të drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të detyrimeve ligjore.

Komiteti Kombëtar miratoi një program kombëtar për zbatimin e së drejtës humanitare ndërkombëtare, zbatimi i të cilëve përfshin përfaqësues nga ministritë e tjera dhe institucionet, si bartës në programe të caktuara.

Materiale të shtypura dhe të publikuara

1
< kthehu mbrapa