PROGRAME, PUNË PROJEKTUESE DHE MOBILIZIMI I FONDEVE

Punë projektuese dhe mobilizimi i fondeve

KK RMV në pjesën e punës së projektit punon në forcimin dhe promovimin e vazhdueshëm të të drejtave dhe mbrojtjen e popullatës në kushtet e katastrofave dhe vepron në mënyrë parandaluese përmes programeve të saj për promovimin e shëndetit dhe statusit shoqëror.

Për të realizuar programet, Sektori punon në rritjen e fondeve përmes punës së projektit dhe vendosi një sistem të suksesshëm në të gjitha nivelet e organizatës në mënyrë që të sigurojë donatorë dhe sponsorë, vendas dhe ndërkombëtarë. Fondet e BE-së dhe mundësitë për përdorimin e tyre të ndihmës së para-anëtarësimit dhe instrumenteve të tjerë financiarë të BE-së janë objektivi kryesor për realizimin.

Prioritetet e veprimtarisë

Të sigurohen donatorë dhe sponsorë për projektet e zyres nacionale në vend dhe planin ndërkombëtar.

Projekte ndërkombëtare

< kthehu mbrapa