SHËRBIME SOCIALE DHE SHËNDETËSORE TË KKRMV

SHËRBIME TË KRYQIT TË KUQ TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

PËR DHËNIEN E SHËRBIMEVE SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

                                               

 

SHËRBIM PËR ASISTENCË PERSONALE PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Ndihma personale për personat me aftësi të kufizuara është një shërbim i mbrojtjes sociale, i cili siguron mbështetje për personat me aftësi të kufizuara të rënda dhe më të rënda fizike dhe personat me shikim të dëmtuar të moshës 18 deri 65 vjeç në pavarësinë e tyre, në përputhje me nevojat e tyre individuale. Shërbimi i ndihmës personale synon të kontribuojë në jetën e pavarur dhe të pavarur të personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëmarrjen e tyre aktive dhe të barabartë në komunitet dhe në shoqëri në tërësi.

 

Ndihma personale si shërbim i përshtatet nevojave personale dhe individuale të përdoruesit, i cili vendos se cilat aktivitete të delegojë dhe kujt, duke i mundësuar kështu që të jetojë në një mjedis më pak të kufizuar, dmth duke i lejuar atij lirinë për të zgjedhur dhe menaxhuar në mënyrë të pavarur personale jetën me qëllim që të kompensojnë paaftësinë e tyre duke ua deleguar detyrat e tyre të tjerëve.

 

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut është licencuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale si ofrues i shërbimeve për ofrimin e shërbimeve të ndihmës personale personave me aftësi të kufizuara. Shërbimet në nivelin lokal realizohen në bashkëpunim dhe me mbështetjen e qendrave për punë sociale. Shërbimet e ndihmës personale ofrohen përmes:

 

 1. Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit
 2. Organizatës komunale të Kryqit të Kuq Strumicë
 3. Organizatës komunale të Kryqit të Kuq Manastir
 4. Organizatës komunale të Kryqit të Kuq Negotinë
 5. Organizatës komunale të Kryqit të Kuq Strugë
 6. Organizatës komunale të Kryqit të Kuq Gostivar
 7. Organizatës komunale të Kryqit të Kuq Veles

Ofruesit e Shërbimeve: Shërbimi për ndihmë personale të personave me aftësi të kufizuara kryhet nga asistentë personalë të çertifikuar, të fituar përmes një programi special trajnimi të verifikuar për asistent personal të personave me aftësi të kufizuara.

Përdoruesit e shërbimeve: Personat me aftësi të kufizuara të rënda dhe më të rënda fizike dhe personat me shikim të dëmtuar plotësisht nga mosha 18 deri 65 vjeç.

Shërbimet e ofruara: Shërbimi i ndihmës personale jepet për të siguruar ndihmë dhe mbështetje individuale:

– në kryerjen e veprimtarive themelore dhe instrumentale nga jeta e përditshme në shtëpinë e përdoruesit;

– në vendin e punës, institucionin arsimor, qendrën e rehabilitimit, qendrën e rehabilitimit profesional dhe vendet e tjera ku realizohen aktivitetet në lidhje me kryerjen e detyrave të punës, arsimimin dhe trajnimin e punës së përdoruesit;

– në komunitet, dhe

– veprimtari të tjera me interes për personin.

Informacion në lidhje me shërbimin: Për shërbimin e ndihmës personale për personat me aftësi të kufizuara, më shumë informacion mund të merren në adresat e postës elektronike dhe numrat e telefonit në vijim:

 1. Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit

e-mail: skopje.asistenti@redcross.org.mk – tel: 078 293 290/078 859 499

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Strumicë

e-mail: strumica@redcross.org.mk – tel: 034325-601

 

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Manastir

e-mail: bitola@redcross.org.mk – tel: 047236-019

 

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Negotinl

e-mail: negotino@redcross.org.mk – tel: 043361-657

 

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Gostivar

e-mail: gostivar@redcross.org.mk – tel: 042216-488

 

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Strugë

e-mail: struga@redcross.org.mk – tel: 046786-014

 

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Veles

e-mail: veles@redcross.org.mk – tel: 043231-537

 

 1. Organizata komunale e Kryqit të Kuq Kumanovë

e-mail: kumanovo@redcross.org.mk – tel: 031424-179

SHËRBIMI PËR NDIHMË DHE PËRKUJDESJEN E PERSONAVE TË MOSHUAR DHE TË PAMUNDUR

 

Nega Centar

NEGA CENTAR është një shërbim i kujdesit në shtëpi për të moshuarit dhe të sëmurët nga kujdestarë të certifikuar dhe profesionistë, për këdo që nuk është në gjendje të kujdeset dhe të funksionojë në mënyrë të pavarur, por nuk dëshiron të vendoset në një institucion, por dëshiron të marrë kujdes në komoditetin e juaj shtëpinë e vet.

Nega Centar vazhdimisht punon në ngritjen e vetëdijes për nevojën për kujdes profesional dhe cilësor në shtëpi, të siguruar nga kujdestarë të çertifikuar dhe vazhdimisht punon në ngritjen e kapaciteteve të kujdestarëve që punojnë në terren përmes trajnimeve, punëtorive, takimeve për shkëmbimin e përvojave dhe vizitave studimore.

Gama e gjerë e shërbimeve të kujdesit përfshin shërbime themelore dhe shtesë, dhe një paketë e veçantë e shërbimeve përgatitet për secilin përdorues në varësi të kërkesave individuale dhe nevojave. Pas vlerësimit të ekipit dhe në marrëveshje me përdoruesin, caktohet një kujdestar i duhur, i cili prezantohet më parë në një takim shtesë.

Informacion në lidhje me shërbimin: Shërbimi për ndihmë dhe kujdes për të moshuarit dhe të sëmurët kryhet përmes Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit. Më shumë informacion në lidhje me shërbimin mund të merren në e-mail dhe telefon vijues:

skopje.negacentar@redcross.org.mk  

Telefoni: 070352-246

< kthehu mbrapa