Kontakt informacione

KRYQI I KUQ I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Adresa:          Bul. “Koço Racin” nr.13, 1000  Shkup

Tel:                  +38902 311 4355

Faksi:             +38902 323 0542

E-maili:           mrc@redcross.org.mk

 

www.redcross.org.mk

https://www.instagram.com/macedonianredcross/

https://www.facebook.com/CrvenKrstNaRepublikaSevernaMakedonija


 

KRYETARI

Prof. D-r. Romel Velev

E-maili:           velev@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355

 


NËNKRYETARI

D-r. Nuhi Jusufi

E-maili:           jusufi@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355

 

NËNKRYETARI

Dimitar Karakulev

E-maili:           karakulev@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355

 

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

D-r. Sait Saiti

E-maili:           saiti@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355

 

ASISTENTI I SEKRETARIT TË PËRGJITHSHËM

 

Përgjegjëse: M-r. Fani Mateska Perovska

E-maili:           mateska@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 135

 

Përgjegjëse: Maja Al Kahili

E-maili:           alkhalili@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 113

 

 

 

SEKTORI I PROGRAMEVE, OPERACIONEVE TË PROJEKTIT DHE MOBILIZIMIT TË FONDEVE

Udhëheqëse:   Jasmina Kuzmanovska

 

Gatishmëria dhe reagimi ndaj katastrofave

Përgjegjës:    Ali Samet

E-maili:           samet@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 127

 

Gatishmëria dhe reagimi ndaj katastrofave dhe mbështetja teknike-logjistike

Përgjegjës:    Oliver Giçevski

E-maili:           dpp@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 127

 

Programet sociale-humanitare

Përgjegjëse: Lupka Petkovska

E-maili:           petkovska@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 132

 

Programet preventive-shëndetësore

Përgjegjëse: Dr. Biljana Zhurovska

E-maili:           zdravstvo@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 133

 

Dhurimi i gjakut

Përgjegjës:    Gligor Novaçevski

E-maili:           novacevski@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 133

           

Operacionet e projektit dhe mobilizimi i fondeve

Përgjegjëse: Jasmina Kuzmanovska

E-maili:           jasmina.kuzmanovska@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 124

 

 

 

NJËSIA E MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE STANDARDEVE TË BRENDIMIT           

Udhëheqëse:  M-r. Majlinda Mustafa

 

Marrëdhëniet me publikun

Përgjegjëse:   M-r. Majlinda Mustafa

E-maili:           mustafa@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 134

 

Diseminimi, DNH-ja dhe Shërbimi i Kërkimit

Përgjegjëse:

E-maili:           @redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 113

           

Teknologjia informatike

Përgjegjës:   Ilija Prenxhov

E-maili:           itpodrska@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 128

 

Dizajni grafik dhe përpunimi automatik

Përgjegjës:   Semi Amzovski

E-maili:           aop@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 128

 

 

 

SEKTORI I KRIJIMIT TË POLITIKAVE, MENAXHIMIT TË RESURSEVE NJERËZORE, TË RINJVE, MONITORIMIT DHE EVALVIMIT

Udhëheqëse:    

 

Zhvillimi, bashkëpunimi dhe puna me të rinjtë

Përgjegjës:   Mr. Vlladimir Vukeliq

E-maili:           vukelic@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 130

 

Krijimi i politikave dhe menaxhimi i vullnetarëve

Përgjegjës:   Sasho Taleski

E-maili:           taleski@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 138

 

Resurset njerëzore, monitorimi dhe evalvimi

Përgjegjëse: Elena Vilarova

E-maili:           vilarova@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 138

 

Punët juridike dhe këshillimore

Përgjegjëse:   M-r. Lubica Stolevska Tolovska

E-maili:           stolevska@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 129

 

 

NJËSIA E PUNËVE TË PËRGJITHSHME DHE TEKNIKE

Udhëheqës:  Gligor Novaçevski

 

LOGJISTIKA DHE OPERACIONET E MAGAZINIMIT

Përgjegjës:   Zoran Rogiq

E-maili:           rogic@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 136

 

SHOFER

Përgjegjës:   Dime Karatashov

E-maili:           logistika@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 136

 

Përgjegjës:   Borce Stevceski

E-maili:           stevceski@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 136

 

 

PRANIMI I PALËVE

Përgjegjëse:  Biljana Ristovska

E-maili:           prijavnica@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 111 ose 0

 

PUNONJËSI TEKNIK NDIHMËS

Përgjegjëse:  Vasilka Teofilovska

Përgjegjëse:  Snezhana Peshevska

                        Valentina Angelkoviq

Tel:                  +38902 311 4355 lok 125

 

 

 

SHËRBIMI I FINANCAVE DHE REVIZIONIT

 

OPERACIONET FINANCIARE

Përgjegjëse:  Zhaklina Popoviq

E-maili:           popovic@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 120

 

OPERACIONET FINANCIARE DHE ADMINSITRATIVE

Përgjegjëse:   Suhela Hasalari Trstena

E-maili:           trstena@redcross.org.mk

Tel:                  +38902 311 4355 lok 120

 

REVIZIONI I BRENDSHËM

Përgjegjës:

E-maili:

Tel:

< kthehu mbrapa