Doracakë

  • Doracak për punë logjistike
  • Çështjet juridike që lidhen me vullnetarizmin – instrument për shoqatën nacionale
  • Kujdesi për vullnetarë mjet për përkrahje psikosociale
  • Ndërgjegjësimi i publikut dhe edukimin e publikut për të zvogëluar rrezikun e fatkeqësive
  • Sisteme për paralajmërim të hershëm në bashkësi
  • Ngritja e vetëdijes publike dhe edukimi i opinionit për uljen e rreziqeve nga katastrofat