Doracakë

 • Plani aksional për zbatimin e kornizës zhvillimore të Kryqit të Kuq të RMV
 • Udhëzues për zbatimin e partneriteteve të binjakëzimit (vëllazërimit)
 • Mbështetja psiko-sociale në situata krize dhe emergjente
 • Udhëzues për qasje dhe bashkëpunim me njësitë e vetqeverisjes lokale
 • Doracak për trajnim për menaxhment vullnetar
 • Doracak për zhvillim e resurseve
 • Udhëzues për përdorimin e mediave sociale
 • Broshura për vullnetarë dhe anëtarë
 • Doracak për Angazhimin dhe Llogaridhënien në Bashkësi të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë Veriut
 • Doracak i Kryqit të Kuq – Për Angazhimin dhe Llogaridhënien në Bashkësi (ALLB)
 • Doracak për punë logjistike
 • Çështjet juridike që lidhen me vullnetarizmin – instrument për shoqatën nacionale
 • Kujdesi për vullnetarë mjet për përkrahje psikosociale
 • Ndërgjegjësimi i publikut dhe edukimin e publikut për të zvogëluar rrezikun e fatkeqësive
 • Sisteme për paralajmërim të hershëm në bashkësi
 • Ngritja e vetëdijes publike dhe edukimi i opinionit për uljen e rreziqeve nga katastrofat