STRUKTURA ORGANIZATVIE

Struktura organizative e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriutore është vendosur në nivelin kombëtar, nivelin e qytetit të Shkupit, ndarjen e tërë territorit në 33 organizata komunale dhe nivelin e organizatave themelore. Puna e organizatës bazohet në një ndarje dhe rol të përcaktuar qartë të menaxhimit të saj dhe strukturës qeverisëse. Struktura e menaxhimit përfaqësohet nga vullnetarët dhe anëtarësia ku përmes mekanizmave të përcaktuar saktësisht ata marrin pjesë në proceset e vendimmarrjes, politikat, angazhimet strategjike dhe zgjidhjen e çështjeve që janë thelbësore dhe funksionale të formës organizative. Nga radhët e anëtarësisë, asambletë themelohen në të gjitha nivelet organizative nga radhët e të cilave zgjidhen Presidenti, Zëvendës-Presidenti dhe Bordi i Drejtorëve, ndërsa përveç kësaj zgjidhen komisioni financiar dhe organet e tjera këshilluese të formës organizative. Struktura e menaxhimit ka një mandat katër-vjeçar në të cilin organizata siguron që ajo të jetë gjithmonë në përputhje me rolin që i është besuar nga autoritetet kombëtare, si dhe ruajtjen e reputacionit brenda Lëvizjes Ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Struktura e menaxhimit vendoset përmes punonjësve dhe personave të angazhuar profesionalisht në organizatë. Sekretari i Përgjithshëm në nivelin kombëtar, përkatësisht sekretarët në nivelin e Qytetit të Shkupit dhe organizatat komunale, së bashku me bashkëpunëtorët profesional, kujdesen për përmbushjen efikase dhe efektive të vendimeve të miratuara dhe krijojnë kushte që vullnetarët të dorëzojnë shërbimet për grupet e synuara. Në një bashkëpunim të lidhur ngushtë, vullnetarët, anëtarësia dhe punonjësit përfaqësojnë shtyllat e organizatës në të cilën bazohet historia e suksesit të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë Veriore.

< kthehu mbrapa