Anëtarësimi në strukturat profesionale

  • Sekretariati i komisionit nacional për luftë kundër tregtisë me njerëz dhe komisionit ilegal. Anëtar – Ljupka Petkovska
  • Mekanizmi Nacional Koordinues i Fondit Global për luftë kundër HIV/SIDA, tuberkulozit dhe malaries. Kryetar – Aneta Trgaçevska.
  • Ekipi rajonal për përgjigje gjatë katastrofave (Regional Disaster Response Team). Anëtarë – Oliver Giçevski dhe Ali Samet
< kthehu mbrapa