MENAXHIMI I VULLNETARËVE

Vullnetarizmi është një aspekt i rëndësishëm që ndikon në aftësinë e shoqërisë për t’u marrë me lloje të ndryshme të sfidave sociale dhe kërcënimeve të sigurisë dhe katastrofave. Kjo është arsyeja pse ne vazhdimisht po përpiqemi të frymëzojmë njerëzit për vlerat e vullnetarizmit dhe angazhimit në Kryqin e Kuq. Vullnetarizmi është baza për zhvillimin e komunitetit. Vullnetarizmi dhe vullnetarizmi janë thelbi i punës së Kryqit të Kuq të RMv për më shumë se 75 vjet.

Vullnetarizmi dhe shërbimi vullnetar, si një parim themelues dhe forcë shtytëse e modelit dhe etosit të organizatës, përfaqësojnë marrëdhëniet e drejtpërdrejta dhe më të ngushta me komunitetet në të gjithë botën dhe na mundësojnë veprime shoqërore, zhvillimore dhe humanitare në një masë që nuk është ndryshe e mundur.

Vullnetarizmi është ofrimi vullnetar i shërbimeve të frymëzuara vetëm nga vullneti i lirë, dhe jo nga dëshira për përfitime materiale ose financiare që synojnë të ulin cenueshmërinë e popullatës, në përputhje me parimet e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe.

Kryqi i Kuq i RMV në mënyrë të rregullt promovon dhe zbaton aktivitete për tërheqjen dhe punësimin e një numri të përshtatshëm vullnetarësh dhe anëtarësh për zbatimin e programeve të shoqërisë kombëtare, duke u ofruar atyre trajnim të duhur, mbikëqyrje dhe vlerësim të rregullt si dhe dhënien e vlerësimit për kontributi, sigurimi, sigurimi i pajisjeve të përshtatshme dhe mbështetjes psiko-sociale dhe sigurimi i mbështetjes organizative për krijimin e strukturave lokale të rëndësishme për detyrat që do të kryejnë vullnetarët.

“Kur vesha bluzën e Kryqit të Kuq, zemra u bë më e madhe, mendja dhe shpirti më i gjerë. “Unë gjithmonë ndjehem më mirë për të ndihmuar njerëzit e tjerë.” Vullnetar i Kryqit të Kuq të RSM

Përmes organizatave komunale të Kryqit të Kuq dhe KKQ Shkup ne punojmë për të motivuar vullnetarizmin vullnetar në organizatë duke zhvilluar qasje të reja, më fleksibile, të hapura dhe plotësuese që do të na mundësojnë të krijojmë një rrjet më efikas të punonjësve humanitarë që punojnë për komunitetet tona lokale.

Ne punojmë për të zgjeruar gjithëpërfshirjen dhe diversitetin e vullnetarëve tanë dhe do të përmirësojmë qasjet tona të menaxhimit vullnetar, duke siguruar një model pune me pjesëmarrje dhe mbështetje efektive për vullnetarët tanë dhe duke njohur angazhimin dhe punën e vullnetarëve.

Ne kërkojmë të zvogëlojmë pengesat për vullnetarizmin që aktualisht prekin individë të caktuar në shoqëri dhe të mundësojmë një angazhim më të madh vullnetar për të moshuarit, bashkëpunim ndërmjet gjeneratave dhe përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara dhe personave të tjerë të margjinalizuar që mund të mos kenë qenë në gjendje të bashkohen me Kryqin e Kuq më herët.

Ne punojmë për të miratuar politika dhe programe të përshtatshme për menaxhimin e vullnetarëve dhe anëtarëve dhe sistemeve që shpërndahen, të pranuara përgjithësisht nga udhëheqja dhe menaxhimi i organizatës dhe vullnetarët dhe anëtarët.

Ne i kushtojmë vëmendje të veçantë organizimit të trajnimeve për menaxhim vullnetar për trajnimin e personave përgjegjës për promovimin e vullnetarizmit në nivelin lokal. Ne organizojmë trajnime për orientuesit e Kryqit të Kuq të cilët kanë një detyrë të rëndësishme në promovimin e vullnetarizmit dhe anëtarësimit në organizatë në nivelin lokal.

Duke ecur në hap me zhvillimin e teknologjisë dixhitale, organizata ka përgatitur dhe përdorur softuer për rekrutimin, monitorimin e punës dhe mbajtjen e vullnetarëve në Kryqin e Kuq në mënyrë që të sigurojë informacionin aktual në lidhje me procesin e vullnetarizmit në organizatë. Ky informacion siguroi tregues të aktiviteteve që duhet të ndërmarrim për të promovuar aktivitete të menaxhimit vullnetar në programe të ndryshme të shoqërisë kombëtare.

Por më e rëndësishmja, ne kemi shumë detyra vullnetare në të cilat ju mund të përfshiheni në organizatat tona komunale të Kryqit të Kuq / Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit, të cilat mund të përmbushin jetën tuaj të përditshme në interes të kategorive të ndryshme të klientëve që u shërbejmë.

 Cilat janë qëllimet tona

  • Të kemi vullnetarë të motivuar që janë të frymëzuar dhe të gatshëm për të përmbushur nevojat prioritare të popullatave në nevojë
  • Të sigurojmë interes të shtuar për anëtarësim në organizatën tonë në mënyrë që të sigurojmë mbështetje publike për aktivitetet e Kryqit të Kuq.
  • Ne jemi vazhdimisht duke punuar në ngritjen e kapaciteteve të vullnetarëve tanë duke ofruar trajnime të përshtatshme për zhvillimin personal dhe zbatimin e aktiviteteve të Kryqit të Kuq.

BËHUNI PJESË E KRYQIT TË KUQ. KYÇUNI

Ne mbështetemi në përvojat dhe kompetencat e vullnetarëve të Kryqit të Kuq të RMV në hartimin dhe zbatimin e aktiviteteve tona humanitare në mënyrë që të jemi të bashkuar në planifikimin, drejtimet dhe progresin tonë të dëshiruar.

Vend për të gjithë. Burimet tona njerëzore janë forca jonë lëvizëse. Nëse jeni adoleshent dhe doni të mësoni se çfarë do të thotë të jesh një humanist i ri, ose je më i moshuar dhe vazhdon të japësh kontributin tënd në organizatat komunale të Kryqit të Kuq / Kryqin e Kuq të qytetit të Shkupit – ne ju vlerësojmë dhe na duhen shumë shumë. Ndërsa përparojmë së bashku, ka mundësi që të gjithë të përfshihen në punën tonë. E ardhmja është e ndritshme për Kryqin e Kuq të RMV – së bashku, duke mobilizuar fuqinë e njerëzimit, ne do të përmirësojmë jetën e popullatave të prekshme dhe do të forcojmë qëndrueshmërinë e komuniteteve tona.

Dëshironi të na ndihmoni të bëjmë dallim? A ju frymëzon ajo që lexoni për të bërë diçka? Nëse është kështu, atëherë bashkohu në Kryqin e Kuq të RMV dhe bëhu pjesë e lëvizjes më të madhe humanitare.

Anëtarësohuni në Kryqin e Kuq të RMV. Bëhuni vullnetar ynë.

Në faqen tonë të internetit: redcross.org.mk, lexoni më shumë rreth asaj që bëjmë. Bashkohu me ne!

< kthehu mbrapa