Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave ligjore

Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave ligjore në Kryqin e Kuq të RMV

M-r. Lubica Stolevska Tolovska

E-maili:           [email protected]

Tel:                  +38902 311 4355 lok 129

Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut

bul. Koço Racin 13 Shkup, Republika së Maqedonisë së Veriut

< kthehu mbrapa