Oficer për mbrojtjen e të dhënave personale

Nëse mendoni se ju është shkelur e drejta për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të parashtroni një kërkesë për konstatimin e shkeljes së dispozitave të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale tek personi zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale pranë Kryqit të Kuq të RMV. Për këtë qëllim, është e nevojshme të tregoni në Kërkesë të dhënat tuaja personale dhe të dhënat e personit që mendoni se ka shkelur të drejtën tuaj për mbrojtjen e të dhënave personale. Asnjë pretendim nuk mund të bëhet kundër një kontrolluesi të panjohur. DMDHP do të sjellë vendim për Kërkesën suaj.

Hapat për plotësimin e Kërkesës:

 1. Në formular, së pari jepni të dhënat tuaja personale dhe të dhënat për kontrolluesin (titulli, domethënë emri dhe mbiemri i personit që ka keqpërdorur të dhënat tuaja personale ose keni dijeni se ka vepruar në kundërshtim me Ligjin për Mbrojtjen e Të dhënave Personale.
 2. Më pas, përshkruani shkurt se në çfarë konsiston shkelja dhe tregoni se çfarë keni bërë deri më tani, nëse keni kontaktuar me personin zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale pranë kontrollorit dhe nëse keni marrë përgjigje nga kontrolluesi për rastin konkret.
 3. Bashkangjisni kopje të korrespondencës midis jush dhe kontrollorit, si dhe prova të tjera nëse i keni.

Kërkesa mund të dorëzohet në formë letre në formularin sportelin e Kryqit të Kuq të RMV, në mënyrë elektronike në adresën admin.asistent@redcross.org.mk, përkatësisht përmes formës elektronike në vazhdim.

Kërkesa duhet të nënshkruhet nga ju personalisht. Nëse përdorni formularin elektronik më poshtë, ndiqni udhëzimet që do të merrni në adresën e emailit që do të jepni.

Personi zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale të Kryqit të Kuq të RMV mund t’ju kontaktojë për veprime të mëtejshme për të njëjtën gjë.

 

  Të dhëna për personin juridik/fizik që ju besoni se ka shkelur të dhënat tuaja personale

   

  Zyrtar për mbrojtjen e të dhënave ligjore në Kryqin e Kuq të RMV

  M-r. Lubica Milosavlevik

  E-maili:           admin.asistent@redcross.org.mk

  Tel:                  +38902 311 4355 lok 129

  Kryqi i kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut

  bul. Koço Racin 13 Shkup, Republika së Maqedonisë së Veriut

  < kthehu mbrapa