Programe sociale – humanitare

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në kuadër të programeve social-humanitare, angazhohet vazhdimisht dhe bën përpjekje për mbrojtjen e dinjitetit dhe përmirësimin e jetës së popullatës së mjeruar në bashkësi.

Sigurimi i shërbimeve sociale adekuate dhe cilësore për përfituesit, forcimi i kapaciteteve materiale, si dhe azhurnimi i burimeve njerëzore, janë qëllime të zhvillimit të programeve social-humanitare. Theks i veçantë në programe vihet në inkurajimin e përfshirjes sociale të grupeve të prekshme të popullatës, si dhe uljen e ndjeshmërisë së popullatës që përballet me rreziqe të caktuara shoqërore.

Për zbatimin e aktiviteteve social-humanitare, Kryqi i Kuq i RMV bashkëpunon me institucionet qeveritare, sektorin civil, si dhe me sektorin e biznesit në RMV. Aktivitetet e nivelit lokal Kryqi i Kuq zbaton përfshirë grupet e mjeruara qëllimore në komunitete, në mënyrë që të mundësojë një qasje pjesëmarrëse në marrjen e vendimeve që ndikojnë drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre.

Programe sociale – humanitare:

  • Sigurimi i ndihmës humanitare për popullatën në nevojë (sigurimi i donacioneve për ndihmë ushqimore, artikuj higjienik, veshje dhe ndihmë tjetër e nevojshme)
  • Mbështetje dhe ndihmë për njerëzit e pastrehë (strehimore për të pastrehë në Shkup, Strumicë, Manastir)
  • Programet për plakjen aktive dhe të shëndetshme (qendrat e kujdesit ditor për të moshuarit dhe qendrat e kujdesit në shtëpi; klube për të moshuarit, aktivitete për ndërtimin e rezistencës së të moshuarve për të trajtuar sfida të caktuara; zhvillimi i shërbimeve për ofrimin e shërbimeve për ndihmë dhe kujdes të moshuarit dhe të sëmurët, etj.)
  • Përmirësimi i shoqërizimit të fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara (fëmijë dhe të rinj me aftësi të kufizuara në qendrat ditore dhe fëmijët në familjet kujdestare)
  • Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore (edukimi i kolegëve për të rritur ndërgjegjësimin e popullatës së re për parandalimin dhe mbrojtjen kundër trafikimit njerëzor)
  • Programet arsimore – të verifikuara nga Qendra për Arsimin e të Rriturve për marrjen e aftësive profesionale për:

– ndihmë personale për personat me aftësi të kufizuara

– kujdestari për ndihmë dhe kujdes i të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara

– kujdestari paliativ i personave të dobët

– asistent për kujdesin për njerëzit me sëmundjen e Alzheimerit

Shërbime për ofrimin e shërbimeve sociale të destinuara për kujdesin dhe ndihmën e të moshuarve dhe të paaftëve, personave me aftësi të kufizuara.

  • Aktivitete tradicionale programore:

 Java e solidaritetit –  qëllimi: ndërgjegjësimi i popullatës për ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme të popullatës në nevojë.

Java e luftës kundër urisë – qëllimi: ngritja e opinionit publik mbi problemin e varfërisë, si dhe ndërgjegjësimin e popullatës për ndihmën dhe kujdesin e nevojshëm të popullatës.

Dita Ndërkombëtare e Personave të Moshuar / Java e Kujdesit për të Moshuarit – qëllimi: të rritet ndërgjegjësimi i publikut për nevojën e integrimit në rritje të njerëzve të moshuar në të gjitha sferat e jetës shoqërore, si dhe nevojën për të siguruar kujdes dhe ndihmë për të moshuarit.

Dita evropiane për luftë kundër tregtisë me njerëz – qëllimi: ngritja e vetëdijes së popullatës së re për preventivë dhe mbrojtje nga tregtia me njerëz.

< kthehu mbrapa