Bashkëpunim ndërkombëtar

Një nga detyrat kryesore të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut është ndërtimi efektiv dhe i vazhdueshëm i partneriteteve dhe bashkëpunimit përmes zbatimit të programit dhe aktiviteteve të projektit me organizatat partnere që synojnë asistimin dhe mbështetjen e grupeve të ndryshme të synuara. Në periudhën e kaluar, shoqëria nacionale vazhdimisht po avancon imazhin e saj të njohur në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Lëvizjen. Diversiteti i organizatës sonë ka një vlerë të madhe praktike që na lejon të arrijmë më shumë njerëz me një gamë më të gjerë të aktiviteteve. Sfida më e rëndësishme për organizatën është të sigurojë vazhdimësi në planin e programit ndërkombëtar dhe mbështetje të projektit për zbatimin e aktiviteteve të shoqërisë kombëtare. Kjo arrihet përmes një pune inovative, transparente dhe efikase për të ruajtur interesin e organizatave partnere për të mobilizuar dhe siguruar fonde për implementimin e programeve dhe projekteve të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Bashkëpunimi i frytshëm me përbërësit e Lëvizjes së Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe, me agjencitë e Kombeve të Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe organizata të tjera ndërkombëtare dhe misione diplomatike, i mundësuan Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut të zhvillohej në një funksionimin e shoqërisë kombëtare. Bashkëpunimi i arritur dhe i vendosur me organizatat partnere është një parakusht i mirë që Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut të vazhdojë të zbatojë projekte dhe programe të ndryshme të financuara nga donatorë ndërkombëtarë për grupe më të rrezikuara në bashkësitë lokale, si dhe për zhvillimin organizativ të shoqëria kombëtare.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut realizon bashkëpunim ndërkombëtar me disa organizata ndërkombëtare dhe shoqëri kombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe përmes projekteve të përbashkëta, veprimeve humanitare dhe shkëmbimit të përvojave pozitive. Qëllimi kryesor i bashkëpunimit ndërkombëtar është shkëmbimi i përvojave dhe zbatimi i aktiviteteve të përbashkëta si dhe sigurimi i projektit dhe programit të mbështetjes për ofrimin e shërbimeve dhe shërbimi i kategorive të ndryshme të përdoruesve.

Bashkëpunimi ndërkombëtar i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut ka për qëllim përmirësimin e kapaciteteve të shoqërisë nacionale për ekzekutimin më efikas të misionit të saj humanitar në Republikën e Maqedonisë dhe në botë në përpjekjet e saj për të siguruar dhe ofruar ndihmë për më shumë kategoritë e goditura.

< kthehu mbrapa