Veprimtari shëndetësore preventive

MBROJTJA E SHËNDETIT – SFIDË NË MËNYRËN BASHKËKOHORE TË JETESËS

Aktivitetet parandaluese shëndetësore të zbatuara nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut janë gjithëpërfshirëse dhe mbulojnë grupe të ndryshme të synuara dhe popullatën e përgjithshme. Këto përfshijnë aktivitete të rregullta të programit siç janë dhurimi i gjakut dhe ndihma e parë, si dhe shënimi i ditëve dhe javëve kalendarike që përfaqësojnë përfshirjen globale në luftën kundër sëmundjeve të caktuara.

Aktivitetet e shoqatës nacionale përfshijnë ndikimin në politikat kombëtare dhe lokale të shëndetit publik dhe mobilizimin shoqëror në mënyrë që të zvogëlohen sëmundjet, dëmtimet, aftësitë e kufizuara ose humbja e jetës.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut zbaton programin shëndetësor përmes:

  • identifikimin e nevojave të komuniteteve në nevojë për sa i përket shëndetit,
  • zhvillimi i programeve shëndetësore pjesëmarrëse, organizimi i edukimit shëndetësor,
  • lëshimin dhe shpërndarjen e informacionit shëndetësor dhe materialit arsimor,
  • sensibilizimi i institucioneve përkatëse dhe forcimi i kapaciteteve lokale, Здравстве rritjen e ndërgjegjësimit shëndetësor dhe
  • zvogëlimin e stigmës dhe diskriminimit ndaj grupeve të cenueshme.

Angazhimi strategjik i veprimtarisë parandaluese shëndetësore të shoqërisë kombëtare është qasja multidisiplinare ndaj pabarazive socio-ekonomike në drejtim të realizimit të potencialit të përgjithshëm shëndetësor të popullatës së Republikës së Maqedonisë. Maqedonia Veriore.

ANGAZHIM QË TË RUHET SHËNDETI NË BASHKËSI

Programi i parandalimit shëndetësor i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut është një nga aktivitetet themelore të programit që vazhdimisht përpiqet të promovojë shëndetin e njeriut, mirëqenien shëndetësore dhe kujdesin adekuat shëndetësor si parakushti më i rëndësishëm për ruajtjen e jetës njerëzore dhe dinjitetit njerëzor.

Përmes zbatimit të aktiviteteve parandaluese shëndetësore që synojnë kryesisht grupet më të prekshme të popullsisë, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut përpiqet të promovojë shëndetin e individit dhe të komunitetit, për të kontribuar në përmirësimin e gatishmërisë së vendit për t’iu përgjigjur shpejt dhe në mënyrë efektive të gjithë sfidat shëndetësore.

MBAJTJA E PREVALENCËS SË ULËT TË HIV NË BASHKËSITË LOKALE

Si partner i Ministrisë së Shëndetësisë, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në vazhdimësi ndërmerr aktivitete për të ruajtur prevalencën e ulët të HIV në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Duke u kujdesur për grupet më të prekshme të popullatës siç janë përdoruesit e drogës në vena në tre qendrat në Veles, Prilep dhe Kërçovë, përmes programeve të vendosura për të zvogëluar pasojat e dëmshme të përdorimit të drogës, ne përpiqemi të kontribuojmë në uljen e rrezikut të HIV / AIDS, hepatiti B dhe C dhe infeksione të tjera të gjakut dhe seksualisht të transmetueshme, mbidozë dhe pasoja të tjera shëndetësore dhe dëmtime shoqërore, si dhe risocializimi dhe riintegrimi i përdoruesve të drogës në shoqëri.

PARANDALIMI I PASOJAVE SHËNDETËSORE TË MUNDSHME NGA NDRYSHIMET KLIMATIKE

Valët e nxehta – Në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë – Zyra e Shkupit, si dhe institucione të tjera qeveritare dhe joqeveritare në nivel lokal dhe kombëtar, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në përputhje me planin e veprimit për valët e nxehtësisë ndërmerr veprimtari që synojnë mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga valët e nxehtësisë dhe ngritjen e vetëdijes publike për pasojat e mundshme të së njëjtës.

Valët e ftohta – Sipas kushteve të motit gjatë periudhës së dimrit, duke marrë parasysh nevojat e popullatës, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut ndërmerr aktivitete të ndryshme që synojnë mbrojtjen e shëndetit të popullatës nga pasojat që mund të ndodhin si rezultat i ekspozimit në temperatura jashtëzakonisht të ulta të jashtme me theks në grupet më të prekshme të popullsisë si të pastrehët, familjet e varfra shoqërore, të moshuarit, fëmijët, etj.

ME PARANDALIM DERI NË RUAJTJEN DHE PËRMIRËSIMIN E SHËNDETIT

Kryqi i Kuq rregullisht shënon javët tradicionale të parandalimit të shëndetit duke zhvilluar ngjarje, fushata, leksione edukative të përshtatura për grupe të ndryshme të synuara, duke shtypur materiale informacioni: broshura, postera, fletëpalosje, pulla dhe bashkëpunim me institucione të ndryshme qeveritare dhe joqeveritare.

Java e luftës kundër sëmundjeve kardiovaskulare (21 – 28) shkurt

Sëmundjet kardiovaskulare janë një grup i madh, heterogjen i sëmundjeve dhe shkaku kryesor i vdekjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, më shumë se 57% e vdekjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare. Qëllimi kryesor i kremtimit të Javës për luftën kundër sëmundjeve kardiovaskulare është ngritja e vetëdijes tek popullata e gjerë për rreziqet që paraqesin sëmundjet kardiovaskulare, por edhe parandalimi i tyre duke promovuar mënyra të shëndetshme jetese.

Java e luftës kundër kancerit (01 – 08) mars

Aktivitetet edukative-parandaluese të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë për qëllim informimin dhe mobilizimin në kohë dhe të duhur të individëve dhe komunitetit për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve malinje, si dhe mundësitë për zbulimin e tyre të hershëm dhe trajtimin e duhur . Për atë qëllim, javën e parë në mars, Kryqi i Kuq i R. së Maqedonisë së Veriut i kushtohet luftës kundër kancerit.

Java e luftës kundër tuberkulozit (14 – 21) shkurt

Tuberkulozi vazhdon të jetë një sfidë në shekullin 21, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut merr pjesë aktive në forcimin e kapaciteteve lokale dhe kombëtare, ngritjen e vetëdijes dhe edukimit të popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut për parandalimin, zbulimin e hershëm dhe trajtimin e duhur të kësaj sëmundjeje. Gjatë javës së tretë në shtator, Kryqi i Kuq shënon Javën e TB duke promovuar përpjekjet gjatë gjithë vitit për të parandaluar, zbuluar dhe kuruar njerëzit që jetojnë me TB.

Java e luftës kundër HIV/SIDA (01-07) dhjetor

Duke filluar me Ditën Botërore të HIV / AIDS (1 Dhjetor), Kryqi i Kuq ia kushton javën e parë të dhjetorit luftës dhe angazhimit për parandalimin, trajtimin në kohë, cilësi më të mirë të jetës dhe uljen e stigmës dhe diskriminimit në lidhje me HIV / AIDS.

Java e luftës kundër sëmundjeve të sheqerit – diabetit (10-16) tetor

Sipas OBSH, 346 milion njerëz në të gjithë botën vdesin nga diabeti. Më shumë se 80% e vdekjeve nga diabeti ndodhin në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën nga 10 deri më 16 Tetor rregullisht feston Javën e Luftës kundër Diabetit e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin e popullatës, çfarë është diabeti, sa i përhapur në botë dhe parandalimi i diabetit duke promovuar shëndetin zakonet e të jetuarit.

Java e mbrojtjes së shëndetit të dhëmbëve (15-21) dhjetor

Shëndeti oral është një tregues kryesor i shëndetit të përgjithshëm, mirëqenies dhe cilësisë së jetës. Një studim i ngarkesës globale të sëmundjes 2017 vlerësoi se sëmundja e gojës prek 3.5 miliardë njerëz në të gjithë botën, dhe prishja e dhëmbëve të patrajtuar është një nga sëmundjet më të zakonshme jo-ngjitëse. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në periudhën nga 15-21 Dhjetor shënon Javën e Shëndetit të Dhëmbëve e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e shëndetit oral.

< kthehu mbrapa