25 Shkurt, 2022

Kryqi i Kuq i RMV – Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit shpall: Konkurs për punësim

Angazhimi është pjesë e projektit “Mbështetje për Zhvillimin Gjithëpërfshirës të Shërbimeve të Kujdesit Komunitar Afatgjatë përmes Inkorporimit të Përqasjeve Pjesëmarrëse të Palëve të Ndryshme” (InCARE), mbështetur nga Komisioni Evropian.

Kryqi i Kuq është në kërkim të punonjësve, përgjegjësia kryesore e të cilëve do të jetë pilotimi i shërbimit Buton emergjent (BE) në territorin e qytetit të Shkupit, i dedikuar për 50 meshkuj të moshuar dhe gra të cilët do të përzgjidhen si përdorues të shërbimit të sapo prezantuar.

Butoni i urgjencës do të jetë një shërbim 24/7, të cilin përdoruesit e të moshuarve do të mund ta përdorin në shtëpitë e tyre, duke shtypur aparatin e alarmit, të destinuar për t’u përdorur, sa herë që gjenden në një gjendje jo të jetës- kërcënuese, por është mjaft serioze dhe ka nevojë për urgjencë, ndihmë të parë dhe mbështetje (lëndim, fraktura të gjymtyrëve, rënie aksidentale, gjakderdhje plage, lëndime djegie, urgjenca mjekësore, reaksione alergjike, etj.). Nëpërmjet pajisjeve ata do të mund të komunikojnë me operatorët nga Qendra e Kontaktit, e cila do t’u sigurojë akses të shpejtë dhe efikas në mbështetjen dhe ndihmën e duhur, nga profesionistët dhe Shpëtimtarët në Situatat Emergjente të KKRMV-së. KKRMV do të krijojë një shërbim efikas për butonin e urgjencës dhe është i frymëzuar nga përvojat austriake dhe zvicerane për funksionimin efikas të shërbimeve të kujdesit për të moshuarit.

 

Afati për aplikim: deri më 07.03.2022

Profili, detyrat dhe kualifikimet:

1) Titulli i punës: Zyrtar Projekti – 08.00- 16.00 (e hënë-e premte)

Detyra pune:

 • Ndjekja e udhëzimeve të Menaxherit të BE-së dhe raportimi në kohë
 • Përgatitja e orarit të punës me turne së bashku me psikologun/infermieren dhe monitorimi i proceseve të punës
 • Përgatitja e raporteve për aktivitetet e realizuara dhe pjesëmarrja e rregullt në takime me donator
 • Dokumentacioni arkivues
 • Përgatitja e raporteve ditore të punës
 • Monitorimi i punës së anëtarëve të ekipit
 • Puna aktuale në softuerin e destinuar për këtë shërbim
 • Komunikimi me klientët në lidhje me shërbimin
 • Detyrime tjera në pajtueshmëri me aktivitetet projektuese

Kualifikime:

 • Diplomë universitare në drejtësi, ekonomi ose shkenca sociale (ekonomi sociale, administrim biznesi, menaxhim i burimeve njerëzore, menaxhim ose fusha të ngjashme)
 • Mendimi sipërmarrës dhe etika e punës;
 • Aftësi planifikimi dhe organizimi;
 • Të njohë rrjedhshëm gjuhën maqedonase dhe angleze;
 • Njohuri aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë
 • Fokusimi në përmbushjen në kohë të detyrave të caktuara dhe koordinimin e proceseve të punës;

 

Përvoja e punës me/në sektorin dhe projektet e OJQ-ve do të konsiderohet si përparsi.

 • Emri i vendit të punës: Psikologe/infermiere – punë në 2 turne 08.00- 16.00 / 14.00- 20.00 (e hënë-e premte)

Detyra pune:

– Ndjekja e udhëzimeve të Menaxherit të BE-së dhe raportimi në kohë

– Përgatitja e orarit të punës në turne së bashku zyrtari i projektit dhe monitorimi i proceseve të punës

– Nënshkrimi i kontratave me përdoruesit dhe organizimi i instalimit të pajisjeve

– Mbajtja e shënimeve për gjendjen shëndetësore të përdoruesit dhe përditësimin aktual të tij

– Aktivitetet në terren dhe vlerësimet në shtëpi tek përdoruesi

– Puna aktuale në softuerin e destinuar për këtë shërbim

– Komunikimi me klientët

– Detyrime të tjera në përputhje me aktivitetet e projektit

Kualifikime:

 • Diplomë universitare në psikologji ose arsim të mesëm mjekësor (departamenti i infermierëve) ose shkollë e mesme për infermiere;
 • Puna ekipore dhe etika e punës;
 • Aftësi planifikimi dhe organizimi;
 • Fokusimi në përmbushjen në kohë të detyrave të caktuara;
 • Ndjeshmëri për të punuar me të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara

 

Përvoja e punës me/në sektorin e OJQ-ve dhe të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara do të konsiderohet si avantazh.

 

 • Vendi i punës: Punonjës social 08.00- 16.00 (e hënë-e premte)

Detyrat e punës:

 • Ndjekja e udhëzimeve të Menaxherit të KE-së dhe raportimi në kohë
 • Aktivitete në terren dhe vlerësimet në shtëpi tek përdoruesi
 • Punë aktuale në softuerin e destinuar për këtë shërbim
 • Promovim i shërbimit për klientët potencial
 • Detyrime të tjera në përputhje me aktivitetet e projektit

Kualifikime:

 • Diplomë universitare për punë sociale dhe politikë sociale;
 • Puna ekipore dhe etika e punës;
 • Aftësi planifikimi dhe organizimi;
 • Fokusim në përmbushjen në kohë të detyrave të caktuara;
 • Ndjeshmëri për të punuar me të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara

 

 

Përvoja e punës me/në sektorin e OJQ-ve dhe të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara do të konsiderohet si përparsi.

 

 • Vendi i punës: Shpëtimtar/e jete (infermiere) – me orar pune të përgjysmuar, punë në 3 ndrrime – 24/7

Detyra pune:

 • Duke ndjekur udhëzimet e Zyrtarit të Projektit
 • Veprimtaritë në terren në raste urgjente
 • Puna aktuale në softuerin e destinuar për këtë shërbim
 • Ofron mbështetje për përdoruesit
 • Merr thirrjen e urgjencës dhe bën një vlerësim bazë me telefon (nëse është e mundur)
 • Krijon një detyrë në sistem për përdoruesit dhe jep vërejtje dhe udhëzime për shpëtimtarin në rast emergjence
 • Alarmon shpëtimtarët, profesionistët mjekësorë dhe institucionet e tjera mjekësore (Ambulanca), nëse është e nevojshme
 • Ofron mbështetje shtesë për shpëtimtarët në raste urgjente dhe është një pikë kontakti për të gjithë shpëtimtarët
 • Evidenton dokumentacion
 • Detyrime të tjera në përputhje me aktivitetet e projektit

Kualifikime:

 • Diplomë për arsim të mesëm mjekësor ose shkollë të mesme për infermiere dhe/ose trajnim të avancuar për ndihmën e parë;
 • Aftësi për të punuar në 3 turne;
 • Aftësi planifikimi dhe organizimi;
 • Fokusim në përmbushjen në kohë të detyrave të caktuara;
 • Përdorim i softuerit me trajnime të ofruara më parë;
 • Ndjeshmëri për të punuar me të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara

 

Leja për vozitje e kategorisë B do të llogaritet si përparsi.

 

 • Vendi i punës: Назив на работното место: Operator telefonik – punë në 3 ndrrime – 24/7

Detyra pune:

 • Duke ndjekur udhëzimet e Zyrtarit të Projektit
 • Aktivitetet në terren sipas nevojës
 • Puna aktuale në softuerin e destinuar për këtë shërbim
 • Ofron mbështetje për përdoruesit
 • Merr thirrjen e urgjencës dhe bën një vlerësim bazë me telefon (nëse është e mundur)
 • Krijon një detyrë në sistem për përdoruesit dhe jep vërejtje dhe udhëzime për shpëtimtarin në rast emergjence
 • Alarmon shpëtimtarët, profesionistët mjekësorë dhe institucionet e tjera mjekësore (Ambulanca), nëse është e nevojshme
 • Ofron mbështetje shtesë për shpëtimtarët në raste urgjente dhe është një pikë kontakti për të gjithë shpëtimtarët
 • Evidenton dokumentacion
 • Detyrime të tjera në përputhje me aktivitetet e projektit

 

Kualifikime:

 • Diplomë për arsimin e mesëm të përfunduar
 • Aftësi për të punuar në 3 turne;
 • Aftësi planifikimi dhe organizimi;
 • Fokusim në përmbushjen në kohë të detyrave të caktuara;
 • Përdorim i softuerit me trajnime të ofruara më parë;
 • Ndjeshmëri për të punuar me të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara
 • Angazhimi parasheh nënshkrimin e kontratës së punës deri më 11.2023.

Udhëzime për aplikim:

Më së voni deri më 07.03, kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:

– CV e detajuar në skopje.proekti@redcross.org.mk  duke treguar pozicionin e punës për të cilin aplikoni

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë individuale brenda 5 ditëve nga mbyllja e konkursit.

< kthehu mbrapa