25 Shkurt, 2022

Kryqi i Kuq i RVM – Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit shpall: Shpallje për punësim

Angazhimi është në kuadër të projektit: “Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdes dhe mbështetje të integruar në KKRMV”, mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim, Kryqi i Kuq Austriak, Kryqi i Kuq RMV dhe Kryqi i Kuq Zviceran.

Kryqi i Kuq është në kërkim të punonjësve, përgjegjësia kryesore e të cilëve do të jetë pilotimi i shërbimit Buton emergjent (BE) në territorin e qytetit të Shkupit, i dedikuar për 60 të moshuar dhe gra të cilët do të përzgjidhen si përdorues të shërbimit të sapo prezantuar.

Butoni emergjent do të jetë një shërbim 24/7, të cilin përdoruesit e të moshuarve do të mund ta përdorin në shtëpitë e tyre, duke shtypur aparatin e alarmit, të destinuar për t’u përdorur, sa herë që gjenden në një gjendje jo të jetës- kërcënuese, por është mjaft serioze dhe ka nevojë për urgjencë, ndihmë të parë dhe mbështetje (lëndim, fraktura të gjymtyrëve, rënie aksidentale, gjakderdhje plage, lëndime djegie, urgjenca mjekësore, reaksione alergjike, etj.). Nëpërmjet pajisjeve ata do të mund të komunikojnë me operatorët nga Qendra e Kontaktit, e cila do t’u sigurojë akses të shpejtë dhe efikas në mbështetjen dhe ndihmën e duhur, nga profesionistët dhe Shpëtimtarët në Situatat Emergjente të KKRMV-së. KKRMV do të krijojë një shërbim efikas për butonin e urgjencës dhe është i frymëzuar nga përvojat austriake dhe zvicerane për funksionimin efikas të shërbimeve të kujdesit për të moshuarit.

Afati për aplikim: deri më 07.03.2022

Profili, detyrat dhe kualifikimet:

 • Vendi i punës: Shofer/punë në 3 ndrrime – 24/7 (1 pozicion)

Detyrat për punë :

 • Ndjekja e udhëzimeve të dhëna nga koordinatori i projektit
 • Puna aktuale në aplikacionet softuerike të destinuara për këtë shërbim
 • Komunikimi i vazhdueshëm me klientët nëpërmjet një centrali telefonik
 • Drejtimi i një automjeti emergjence dhe sigurimi i transportit (shpëtuesit, përdoruesi në spital)
 • Mbështetje e shpëtimit në rast emergjence
 • Kryen transport deri në banesat e përdoruesve për vendosjen e pajisjeve të nevojshme për funksionimin e shërbimit.
 • Dokumenton dhe plotëson ditarin e automjetit me kilometrazhin, karburantin dhe orët e kaluara.
 • Kujdes ditor për gjendjen dhe higjienën e mjetit drejtues të caktuar
 • Detyrime të tjera në përputhje me aktivitetet e projektit

Kualifikime:

 • Diplomë për arsim të mesëm mjekësor ose shkollë të mesme për infermiere dhe/ose trajnim të avancuar për ndihmën e parë;
 • Aftësi për të punuar në 3 turne;
 • Aftësi planifikimi dhe organizimi;
 • Fokusimi në përmbushjen në kohë të detyrave të caktuara;
 • Përdorimi i softuerit me trajnime të ofruara më parë;
 • Ndjeshmëri për të punuar me të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara
 • Leje për vozitje të kategorise B
 • Vendi i punës: Shpëtimtar/e jete (infermiere) – punë në 3 ndrrime – 24/7 (1 pozicion)

Detyra pune:

 • Ndjekja e udhëzimeve të dhëna nga koordinatori i projektit
 • Veprimtaritë në terren në raste urgjente
 • Puna e vazhdueshme në aplikacionet softuerike të destinuara për këtë shërbim
 • Komunikimi i vazhdueshëm me klientët nëpërmjet një centrali telefonik
 • Komunikimi dhe njoftimi i vazhdueshëm në Qendrën e Butonave të Emergjencave në përputhje me udhëzimet ekzistuese
 • Arritja në vendin e urgjencës vetë dhe me pajisje
 • Vlerësimi dhe trajtimi i përdoruesit sipas parimeve të funksionimit
 • Mbajtja dhe përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm
 • Detyrime të tjera në përputhje me aktivitetet e projektit

Kualifikime:

 • Diplomë për arsim të mesëm mjekësor ose shkollë të mesme për infermiere dhe/ose trajnim të avancuar për ndihmën e parë;
 • Aftësi për të punuar në 3 turne;
 • Aftësi planifikimi dhe organizimi;
 • Fokusimi në përmbushjen në kohë të detyrave të caktuara;
 • Përdorimi i softuerit me trajnime të ofruara më parë;
 • Ndjeshmëri për të punuar me të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara
 • Leje për vozitje të kategorise B
 • Vendi i punës: Operator Назив на работното место: Operator telefonik – punë në 3 turne – 24/7 (2 pozicione)

Detyra pune:

 • Ndjekja e udhëzimeve të dhëna nga koordinatori i projektit
 • Aktivitetet në terren sipas nevojës
 • Puna e vazhdueshme në aplikacionet softuerike të destinuara për këtë shërbim
 • Ofrimi i mbështetjes për klientët
 • Marrja e thirrjes së urgjencës dhe vlerësimit bazë me telefon (nëse është e mundur)
 • Krijimi i një detyre në sistemin e përdoruesit dhe dhënia e vërejtjeve dhe udhëzimeve për shpëtimtarin në rast emergjence
 • Alarmim për shpëtimtarët, profesionistët mjekësorë dhe institucionet e tjera mjekësore (Ambulanca), nëse është e nevojshme
 • Ofron mbështetje shtesë për shpëtimtarët në raste urgjente dhe është person kontaktues për të gjithë shpëtimtarët
 • Evidentim dhe përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm
 • Detyrime të tjera në përputhje me aktivitetet e projektit

Kualifikime:

 • Diplomë për arsimin e mesëm të përfunduar
 • Aftësi për të punuar në 3 turne;
 • Aftësi planifikimi dhe organizimi;
 • Fokusimi në përmbushjen në kohë të detyrave të caktuara;
 • Përdorimi i softuerit me trajnime të ofruara më parë;
 • Ndjeshmëri për të punuar me të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara
 • Leje për vozitje të kategorise B

Angazhimi parasheh nënshkrimin e kontratës së punës deri më 09.2023.

Udhëzime për aplikim:

Më së voni deri më 07.03, kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë:

– CV e detajuar në skopje.proekti@redcross.org.mk duke treguar pozicionin e punës për të cilin aplikoni.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen për intervistë individuale brenda 5 ditëve nga mbyllja e konkursit.

< kthehu mbrapa