1 Mars, 2018

Kryqi i kuq dhe komuna Novo Sello ne aksion per te shpetuar Kiro Paskov