17 Maj, 2023

Asistent për çështje juridike administrative në Kryqin e Kuq të RMV

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut është një organizatë humanitare e cila punon për parandalimin dhe zbutjen e vuajtjeve njerëzore, mbrojtjen e jetës dhe shëndetit, përmirësimin e gjendjes sociale, sigurimin e respektit dhe dinjitetit për qeniet njerëzore, e veçanërisht në rast të aksidenteve dhe fatkeqësive. promovon të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe vlerat humane, inkurajon angazhimin vullnetar dhe gatishmërinë e vazhdueshme për të ofruar ndihmë, si dhe ndjenjën universale të solidaritetit dhe humanizmit.

Zyra e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut ka një shërbim profesional që numëron gjithsej 25 punëtorë të cilët punojnë për të ofruar mbështetje, koordinim dhe monitorim të punës së organizatave komunale.

Titulli i punës:Asistent për çështje juridike administrative në Kryqin e Kuq të RMV

Orari i punës: nga e hëna në të premte: 08:00-16:00.

Vendndodhja: Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Adresë: Bul. Koco Racin nr.13, Shkup

Kualifikimet e nevojshme:

Arsimi: Të ketë përfunduar arsimin e lartë në fushën e shkencave sociale (juridik, studime politike, studime sociale, administratë publike). Gjuha: Flet dhe shkruan rrjedhshëm në anglisht.

Aftësitë dixhitale:Njohuri pune për paketën MS Office (Word, Excel, Powerpoint), internet, aplikacione emaili, platforma komunikimi Microsoft Teams, Zoom.

Përparësi kanë kandidatët me diplomë juridike dhe të paktën dy vite përvojë pune në fushën e punës administrative dhe zyrës – menaxhim zyre.

 • Personi komunikativ dhe pozitiv
 • Aftësi organizative dhe analitike
 • Aftësi për t’u paraqitur dhe përshtatur me kushtet e punës
 • Mendim kritik
 • Punëtor ekipi
 • I motivuar për të punuar
 • Inovativ dhe krijues
 • Njohuri për strategjitë dhe politikat e zhvillimit në veprimtarinë
 • Një ndjenjë e multikulturalizmit dhe mosdiskriminimit

Përshkrimi i punës:

Detyrat e punës:

Organizon dhe kryen punë zyre;

 • kryen veprime arkivore në përputhje me rregulloret ligjore të kësaj zone duke përfshirë: arkivimin e të gjitha objekteve sipas planit të tabelave arkivore dhe listave të kategorive të ruajtjes së materialit arkivor dhe materialit dokumentar dhe ndjek rregulloret që kanë të bëjnë me këtë zonë.
 • kujdeset për mbledhjen, rregullimin dhe përpunimin e materialeve arkivore si dhe mbajtjen e tij të sigurt të lëndës arkivore
 • nxjerr reverse për artikujt e marrë nga arkivi;
 • menaxhon mbrojtjen dhe konfidencialitetin e të dhënave personale dhe të të dhënave të tjera në nivel të zyrës qendrore;
 • ndjek rregulloret që lidhen me funksionimin administrativ dhe përgatit akte të brendshme
 • përgatit letra dhe korrespondencë nga fusha e tij e punës;
 • përgatit kontratat e prokurimit dhe merr pjesë në përgatitjen e dokumentacionit të prokurimit;
 • kujdeset për zbatimin e rregullt të akteve të brendshme të prokurimit dhe këshillon komisionin e prokurimit për zbatimin e drejtë të tyre
 • kujdeset dhe evidenton pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme të organizatës;
 • këshillon dhe ofron mbështetje për organizatat komunale dhe KKQSH lidhur me çështjet pronësore-juridike;
 • përfaqëson organizatën përpara autoriteteve administrative dhe gjyqësore me autorizimin e Sekretarit të Përgjithshëm;
 • monitoron dhe kujdeset për zbatimin korrekt të akteve ligjore dhe nënligjore në fushën e burimeve njerëzore që i referohen përzgjedhjes, punësimit dhe lëvizshmërisë në shërbimin profesional të SHN.
 • përgatit të gjitha llojet e akteve dhe dokumenteve që lidhen me përzgjedhjen dhe punësimin nëpërmjet shpalljeve publike dhe të brendshme
 • përgatit një opinion për sekretarët e OKKK dhe KKQSH
 • përgatit planet e punës ditore, javore, mujore dhe vjetore dhe aktivitetet e realizuara

Paga fillestare neto: 35.000,00 denarë

Udhëzime se si të aplikoni:

Kandidatët e interesuar në adresat e emailit admin.asistent@redcross.org.mk dhe asistent@redcross.org.mk është e nevojshme të paraqisni dokumentet e mëposhtme:

Biografi e shkurtër

Diplomë universitare për arsim pasuniversitar

Një letër e shkurtër motivimi, me të paktën dy referenca profesionale

Kandidatët e përzgjedhur do të thirren për intervistë individuale.

Shpallja zgjat deri me 28.05.2023.

Ju presim.

 

< kthehu mbrapa