27 Maj, 2020

BASHKËPUNIM I RI ME MIQT E ROSH MAQEDONI

Kompania ROSH Maqedoni në periudhën e KOVID-19 (virusi korona) folloi bashkëpunim të ri për të përkrahur personat të cilët janë përdorues të terapisë onkologjike. Nga fillimi i gjendjen së jashtëzakonshme në shtetin tonë, Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupit organizoi transport dhe logjistikë për terapi onkologjike drejtpërsëdrejti tek pacientët. Ekipet mobile, nëpërmjet strukturës organizative të Kryqit të Kuq, bien në kontakt drejtpërsëdrejti me pacientët dhe bëhet dorëzimi i barrërave të nevojshme. ROSH Maqedoni me përkrahje financiaree mundëson organizimin e plotë logjistik përtë gjithë pacientët në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Bashkëpunimi është edhe një tregues se në vitet që kaluan në ndërtimin e besimit mes institucioneve jep rezultate kur ka më së shumti nevojë.

< kthehu mbrapa