21 Korrik, 2021

Bashkimi i dy projekteve të ndryshme të financuara për zhvillimin e qëndrueshëm dhe përmirësimin e kujdesit shtëpiak për të moshuarit nga ana e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Përmes projektit InCARE – Kryqi i Kuq i Maqedonisë së Veriut do të punojë në vendosjen e inovacionit shoqëror në komunitetin e destinuar për kujdesin ndaj të moshuarve në shtëpi dhe integrimin e shërbimit “Butoni emergjent” brenda shërbimeve sociale për kujdesin në shtëpi për të moshuarit.

Pilotimi i shërbimit mbështetet financiarisht nga dy donatorë ndërkombëtarë. Përmes projektit InCARE, BE-ja bashkëfinancon pilotimin e shërbimit kryesisht për kategoritë sociale të cenueshme të qytetarëve, duke e lidhur atë me pakot e kujdesit shtëpiak dhe duke kërkuar ta përfshijë atë në shërbimet kombëtare dhe përfitimet për sistemin shoqëror. Kjo iniciativë zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale dhe me mbështetjen e bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim (SDC).

Aktivitetet në projektin InCARE plotësohen paralelisht me fazën pilot të shërbimit Butoni emergjent, mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim (ADA), Kryqi i Kuq Austriak dhe Zviceran. Piloti do të synojë të provojë një model të shërbimit komercial, duke zhvilluar një plan biznesi dhe vlerësuar koston e shërbimit në një nivel tregtar, pa bashkëfinancim nga institucionet. Dy fazat pilot do të menaxhohen njëkohësisht, si dy module të ndryshme, për të vlerësuar koston dhe qëndrueshmërinë e modelit të financimit (pjesërisht i financuar nga publiku, pjesërisht i financuar privatisht). Informacioni i mbledhur nga pilotët do të synojë të informojë diskutimin tashmë udhëheqës në legjislacionin kombëtar që synon shërbimet e kujdesit afatgjatë për të moshuarit dhe zhvillimin e një modeli të mbuluar nga sigurimet publike me mundësinë e mbështetjes nga vetqeverisjet lokale.

Linku i tekstit të publikuar në faqen e projektit InCARE: Combination of two distinct funded projects to sustainably improve home care by the Red Cross of North Macedonia – InCare (centre.org)

#InCARE-Europe #EaSI #LongTermCare

< kthehu mbrapa