7 Dhjetor, 2021

HAPJA E QENDRËS EDUKATIVE PËR TRAJNIM Të Kryq të Kuq të RMV për trajnimin e të rriturve në Shkup

Më lejoni t’ju falënderoj për praninë tuaj në hapjen e sotme të Qendrës Trajnuese Edukative të Kryqit të Kuq RMV për trajnimin e të rriturve në Shkup. Mbështetja në pajisjen dhe funksionimin e qendrës ofrohet nga Ministria Austriake e Çështjeve Sociale, Shëndetësisë, Kujdesit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit, për të cilën dëshiroj të shpreh mirënjohjen time.

Kryqi i Kuq si zbatues i programeve të veçanta për arsimin e të rriturve të verifikuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, duke filluar nga viti 2017, kontribuon në vazhdimësi në ndërtimin e sistemit të arsimit të të rriturve në vend, ofron mësim me cilësi të lartë dhe mundësi për marrjen e kualifikimeve në përputhje me me nevojat e popullatës.

Nëpërmjet qendrave të trajnimit edukativ të Kryqit të Kuq zbatohen programe të veçanta për edukimin joformal të të rriturve për të përvetësuar njohuri, aftësi dhe kompetenca dhe për të krijuar një fuqi punëtore cilësore dhe konkurruese në tregun e punës, e cila kontribuon në rritjen e punësueshmërisë, e me këtë edhe kontributit. në zhvillimin ekonomik, social dhe personal.

Kryqi i Kuq i RMV-së për të pestin vit radhazi zbaton në vazhdimësi programe të veçanta për trajnimin e të rriturve që janë verifikuar nga Qendra për Arsim të të Rriturve. Në vitin 2017 filloi me programin e parë të trajnimit për kujdestarët e të moshuarve, i cili trajnoi 38 kujdestarë në Shkup. Në vitin 2018 përmes Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit u hap Qendra për përkujdesje, përmes së cilës kujdestarët e trajnuar u vunë në funksion për ofrimin e shërbimeve të kujdesit dhe ndihmës për të moshuarit në shtëpi.

Sot ne zbatojmë katër programe speciale të verifikuara për kujdestarë për të ndihmuar dhe kujdesur për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, asistencën personale për personat me aftësi të kufizuara, kujdestarët paliativë për të dobëtit dhe asistentët e kujdesit për njerëzit me sëmundjen Alzheimer.

Është me rëndësi të theksohet se Kryqi i Kuq i RMV, përveç në Shkup, realizon programe të veçanta në 16 komuna të vendit përmes qendrave të trajnimit arsimor të Kryqit të Kuq, prej të cilave 4 qendra mbulojnë 8 komuna shtesë ose trajnimet mbulojnë gjithsej 24. komunat. Trajnimet mbështeten nga partnerët dhe donatorët e Kryqit të Kuq: Kryqi i Kuq Austriak, Agjencia Austriake për Zhvillim, Ministria Austriake për Çështjet Sociale, Shëndetësia, Mbrojtja e Konsumatorit, UNDP, UNFPA, si dhe trajnime të mbështetura përmes Agjencisë së Punësimit të RMV në kuadër të masave aktive për Punësim të Qeverisë së RMV. Këtë vit trajnimet janë mbështetur nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, të financuara nga Banka Botërore.

Në periudhën e kaluar, deri më sot, janë trajnuar gjithsej 750 të papunë të cilët kanë marrë certifikatën për kualifikim përkatës (kujdestarë, asistentë personal). Personat e trajnuar vihen në funksion për ofrimin e shërbimeve sociale cilësore për qytetarët – ofrimin e ndihmës dhe kujdesit për personat të cilët për shkak të moshës, sëmundjeve kronike, aftësisë së kufizuar etj. arsyet janë në gjendje rraskapitjeje dhe pamundësie për t’u kujdesur për veten, si dhe ndihma personale për personat me aftësi të kufizuara për të kontribuar në jetën e pavarur të personave me aftësi të kufizuar dhe pjesëmarrjen e tyre aktive dhe të barabartë në komunitet dhe shoqëri në tërësi.

Me mbështetjen e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Kryqi i Kuq i RMV ofron shërbim falas për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara përmes Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit dhe 9 organizatave të Kryqit të Kuq në vend.

Për të qenë në dispozicion të publikut të gjerë, Kryqi i Kuq ka filluar të ofrojë shërbime përkujdesjeje dhe asistence personale për qytetarët që mund ta përdorin atë me pagesë, për të siguruar zhvillimin e qëndrueshëm të shërbimeve sociale.

Së fundi, dua të theksoj se nëse duam të ofrojmë shërbime sociale cilësore për të moshuarit, të dobëtit, invalidët, atëherë duhet të punësohen kujdestarë dhe asistentë personalë të cilët do të jenë të kualifikuar për t’i ofruar shërbimin përdoruesit përfundimtarë. Me rritjen e numrit të stafit të arsimuar, shtohen mundësitë për të arritur një numër më të madh të qytetarëve të cilët do të kenë kujdes dhe ndihmë adekuate në shtëpitë e tyre dhe në komunitet. Nga ana tjetër, do të preken disa përfitime sociale – mundësia që të papunët të fitojnë kualifikime dhe të jenë më konkurrues në tregun e punës, përfitimet e punësimit për popullatën vulnerabël dhe në veçanti ofrimi i shërbimeve sociale cilësore do të ndikojë në përmirësimin e shëndetit dhe mirëqenies së qytetarëve në bashkësi.

< kthehu mbrapa