6 Dhjetor, 2022

Koncept i ri për dhurimin vullnetar të gjakut

Nga data 2-4 dhjetor të vitit 2022 në Hotelin “Solferino” në Strugë u mbajt seminari për dhurimin e gjakut, ku morën pjesë 17 pjesëmarrës nga shërbimi profesional i Zyrës Qendrore, sekretarë të Oganizatave Komunale të Kryqit të Kuq të Kumanovës, Velesit, Manastirit dhe Kërçovë, përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë, përfaqësues nga Instituti për Mjekësi Transfuzive dhe anëtarë të Klubit të Dhuruesve të Gjakut të Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit (Rafineria OKTA, NQP, Fakom, Makpetrol, ARMV dhe Qendra Ditore e Dhurimit të Gjakut).

            U trajtuan temat e mëposhtme:  Retrospektiva dhe historia e dhurimit të gjakut në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Procesi  “Transformimi 28” dhe Koncepti i ri për dhurimin vullnetar të gjakut, Fushata, qëllimet dhe audienca, mesazhet kryesore, strategjia dhe zbatimi, teknikat e shkrimit për mediat sociale, mesazhet kryesore, finalizimi dhe prezantimi i planeve dhe fushatave duke përdorur metoda dhe teknika.

Struktura e pjesëmarrësve të seminarit mundësoi shkëmbimin e përvojave dhe njohurive, shembuj praktikë nga mjedise, organizata dhe institucione të ndryshme dhe ndërtimin e miqësive të reja, që do t’i mbështesin ata në procesin e mëtejshëm të transformimit dhe zbatimit të konceptit të ri të dhurimit vullnetar të gjakut. Në seminar gjatë gjithë procesit të vlerësimit u ndanë mendime, përshtypje dhe sugjerime rreth zhvillimit dhe planifikimit strategjik të dhurimit të gjakut në përgjithësi.

< kthehu mbrapa