KURSET PËR NDIHMË TË PARË

(ovde formata)

Kurs për ndihmë të parë për kaditatët për vozitës së automjeteve

Për një kohë të gjatë, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut me përgjegjësi dhe cilësi po zhvillon mësime të ndihmës së parë për kandidatët për shoferë të automjeteve motorike. Të gjitha organizatat komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit realizojnë trajnime të ndihmës së shpejtë për kandidatët për drejtues të automjeteve motorike, në përputhje me Ligjin për Sigurinë në Trafikun Rrugor dhe Rregulloren për organizimin e trajnimit të kursit dhe trajnimin e kandidatëve për shoferë të automjeteve motorike për dhënien e ndihmës së parë personave të dëmtuar në një aksident trafiku të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Nr. 0202-1087 / 1 datë 28.12.2020).

KKRMV ËSHTË ORGANIZATA E VETME E AUTORIZUAR PËR ZHVILLIMIN E KURSEVE PËR NDIHMË TË PARË PËR KANDIDATË PËR VOZITËS

  • Kursi zgjat 8 orë shkollore (360 minuta), dmth zhvillohet në dy ditë pas 4 orësh shkollore.
  • Çmimi i kursit është 1500,00 denarë.

Mësimet mbahen nga një ligjërues dhe demonstrues të cilët janë të certifikuar nga Kryqi i Kuq i RMV për trajnimin e kandidatëve për drejtuesit e automjeteve motorike për të siguruar ndihmën e parë personave të lënduar në një aksident trafiku. Para fillimit të kursit, secili kandidat merr një Udhëzues për Ndihmë të Parë për kandidatë për shoferë dhe pasi ta ketë përfunduar me sukses, ai / ajo merr një Certifikatë për kursin e përfunduar të ndihmës së shpejtë për kandidatët për drejtues të automjeteve motorike.

Duke ndjekur kurse të ndihmës së parë, kandidatët për drejtuesit e mjeteve motorike fitojnë njohuri teorike dhe aftësi praktike për ofrimin e ndihmës së parë që ndihmon në zvogëlimin e komplikimeve të ashpërsisë së lëndimeve të pësuara në aksidente trafiku dhe rrit shanset për mbijetesë.

 

Kurse nga ndihma e parë për organizata pune

Secili vend pune dhe organizate pune ku njëkohësisht punojnë deri më 20 të punësuar, s paku njëri prej tyre patjetër duhet të jetë i aftësuar për të dhënë ndihmën e parë. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut në pajtueshmëri me Ligjin për siguri dhe shëndet dhe Rregulloren për realizimin e kursit për ndihmë të parë për persona juridik të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut (nr. 0202-651/14 prej 04.07.2018) zhvillon 3 lloje të kurseve për ndihmë të parë për organizata pune:

  • Kurs elementar (6 orë shkollore – 270 minuta) – Çmimi 1200,00 denarë.

Me këtë kurs, kandidatët fitojnë njohuri themelore të ndihmës së shpejtë të dobishme për të gjithë qytetarët e RMV.

  • Kurs i avancuar 1 (8 orë shkollore – 360 minuta) – Çmimi 1450,00 denarë.

Me këtë kurs, kandidatët fitojnë aftësi dhe njohuri për ndihmën e parë të përshtatur për llojin e punës.

  • Kurs i avancuar 2 (13 orë shkollore – 585 minuta) – Çmimi 2000,00 denarë

Me këtë kurs kandidatë hasen me aftësi themelore dhe specifike dhe praksa për ndihmë të parë, dedikuar sipas specifikës së organizatës së punës.

Ligjëratat mbahen nga një ligjërues dhe një demonstrues të cilët janë të certifikuar nga Kryqi i Kuq i RMV për trajnimin e personave juridikë për ofrimin e duhur dhe në kohë të ndihmës së parë. Para fillimit të kursit, secili kandidat merr një Manual të Ndihmës së Parë në vendin e punës dhe pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit, kandidatët marrin një Certifikatë për kursin e përfunduar të ndihmës së parë për organizatat e punës.

    

Kurs për ndihmë të parë për objekte lundrimi

Në përputhje me Rregulloren për mënyrën e marrjes së njohurive për një operator anijeje, planin dhe programin për dhënien e provimit për marrjen e njohurive të një operatori të anijes dhe formën e certifikatës për titullin e fituar, në përputhje me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve dhe Kapiteni i Portit – Ohër, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut organizon trajnimin e ndihmës së shpejtë për një anije.

  • Trajnimi zgjat 8 orë shkollore (360 minuta). Në fund të trajnimit, secili kandidat merr një test për të kontrolluar njohuritë, duke marrë kështu një Certifikatë të përfundimit me sukses të një kursi të ndihmës së shpejtë për anijet.
  • Çmimi i kursit është 1450,00 denarë.

 

Ndihmë e parë për grupe të ndryshme qëllimore

Në varësi të interesit dhe nevojave, Kryqi i Kuq i RSM gjithashtu organizon trajnime të ndihmës së shpejtë për grupe të ndryshme të synuara, kështu që ju lutemi kontaktoni organizatën më të afërt komunale të Kryqit të Kuq dhe kërkoni më shumë informacion…

< kthehu mbrapa