4 Shkurt, 2021

Ngjarje promovuese për projektin “Shkolla dhe Kopshte të Sigurta” dhe rekomandimet kombëtare për avokim për uljen e rrezikut nga katastrofat, ndihmën e parë dhe mbështetjen psikosociale në rast katastrofe”

Më 29 Janar 2021, përmes platformës ZOOM, u mbajt një ngjarje përfundimtare për projektin “Shkolla dhe Kopshte të Sigurta” të mbështetur nga programi ERASMUS +, i cili prezantoi rezultatet e projektit si dhe Rekomandimet Kombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofat, Ndihma e Parë dhe mbështetje psikosociale në katastrofat në institucionet arsimore.  

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdimisht punon në forcimin e kapaciteteve të institucioneve arsimore dhe zvogëlimin e rreziqeve nga katastrofat. Për këtë qëllim, në kuadër të projektit rajonal “Shkolla dhe Kopshte të Sigurta” të mbështetur nga programi ERASMUS +, u përgatitën rekomandimet Evropiane dhe Kombëtare për avokim për uljen e rrezikut nga katastrofat, ndihmën e parë dhe mbështetjen psikosociale në rast të katastrofave në institucionet arsimore.

Në punëtori morën pjesë 110 pjesëmarrës, përfaqësues të Ministrisë së arsimit, Byrosë për Zhvillimin e Arsimit, Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, Ministrisë për punë të brendshme, Akademisë ushtarake, Agjencisë Kombëtare të Programeve Evropiane të Edukimit dhe Mobilizimit, si dhe përfaqësues të institucioneve arsimore (kopshte dhe shkolla fillore) nga i gjithë vendi. Përmes shkëmbimit të mendimeve dhe përvojave, pjesëmarrësit kontribuan në përpunimin dhe finalizimin e rekomandimeve, si dhe propozimeve për zgjidhje të mëtejshme sistematike dhe institucionale për zvogëlimin e rrezikut të katastrofës.

Institucionet, mësuesit dhe profesionistët shprehën mirënjohjen e tyre për përgatitjen e materialit në projekt me theks të veçantë në platformën për zvogëlimin e rrezikut nga katastrofat, ndihmën e parë dhe mbështetjen psikosociale, si dhe katalogun e burimeve që do të kenë një rëndësi të jashtëzakonshme dhe mbështetje për përmbajtja dhe përgatitja dhe implementimi i aktiviteteve në bashkëpunim me Organizatat Komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqin e Kuq të Qytetit të Shkupit.

Ngjarja u organizua nga Qendra e Operacioneve të Përgjigjes ndaj Fatkeqësive KKRMV në mënyrë që të inkurajojë dhe forcojë bashkëpunimin me të gjithë partnerët, institucionet dhe palët e interesit.

< kthehu mbrapa