21 Nëntor, 2019

“Parandalimi i trafikimit të qenieve njerëzore”

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, si partner serioz i shtetit në realizimin e aktiviteteve parandaluese të luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore, siguroi mbështetje të projektit nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për avancimin e kapacitetit të Shoqatës Nacionale dhe rritjen e vetëdijesimit të rinisë për mbrojtjen nga trafikimi i qenieve njerëzore.           

 

Kryqi i Kuq i RMV-së në kuadër të Projektit: “Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore” më 19 nëntor të vitit 2019 në Manastir, mbajti një punëtori instruktive me sekretarët dhe koordinatorët e këtij projekti, i cili do të zbatohet përmes organizatave komunale të Kryqit të Kuq Manastir, Prilep, Koçanë, Kërçovë dhe Kumanovë. Qëllimi i punëtorisë ishte prezantimi i përmbajtjeve kryesore të cilat në përputhje me planin e veprimit do të zbatohen deri në muajin qershor të vitit 2020, si dhe u prezantuan praktikat pozitive të aktiviteteve parandaluese të zbatuara deri tani.

 

Për të forcuar kapacitetin e vullnetarëve të rinj të Kryqit të Kuq janë parashikuar dy trajnime të edukimit të bashkëmoshatarëve, të cilët përmes leksioneve të parandalimit do të transmetojnë njohuritë e marra tek moshatarët e tyre në shkollat fillore dhe të mesme në Manastir, Prilep, Resnjë, Koçanë, Kërçovë dhe Kumanovë për të rritur vetëdijesimin e të rinjve për mbrojtjen nga trafikimi i qenieve njerëzore.

 

< kthehu mbrapa