26 Shkurt, 2024

Pjesëmarrje e përfaqësuesve të KKRMV në mbledhjen punuese për përforcimin e gatishmërisë për përgjigje gjatë situatave në krizë dhe emergjente në vendet e Evropës juglindore

Në periudhën 20-21 shkurt 2024, në Vjenë të Austrisë u mbajt një takim pune për të forcuar gatishmërinë për veprim në situata krize dhe emergjente të vendeve të Evropës Juglindore. Takimi i punës u organizua nga Kryqi i Kuq Austriak.

Në punëtori morën pjesë përfaqësues nga Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Mali i Zi dhe Serbia.

Qëllimi kryesor i takimit ishte identifikimi i kapaciteteve ekzistuese si dhe nevojave të ardhshme të vendeve të Evropës Juglindore për të forcuar gatishmërinë dhe kapacitetet e të gjitha institucioneve në sistemin e menaxhimit të krizave. Punëtoria diskutoi gjithashtu ndërtimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të kompetencave, aftësive, njohurive dhe ekspertizës ekzistuese për mbrojtjen civile dhe menaxhimin e krizave në nivele individuale, organizative dhe institucionale.

< kthehu mbrapa