18 Nëntor, 2021

Punëtori për përforcimin e kapaciteteve për kyçjen e vullnetarëve në procesin e vaksinimit

Javën e kaluar në qendrën trajnuese Solferino, Strugë është mbajtur punëtoria për forcimin e kapaciteteve për përfshirje vullnetare në procesin e vaksinimit. Gjatë seminarit u vlerësuan rezultatet e arritura dhe përvoja dhe njohuritë e fituara gjatë angazhimit të vullnetarëve në mbështetje të procesit të vaksinimit Covid-19. Në të morën pjesë përfaqësues të cilët ishin të përfshirë në koordinimin e pikave të vaksinimit të Kryqit të Kuq Komunal dhe Kryqit të Kuq të Qytetit të Shkupit.

Në punëtori fokus i veçantë u vu në afirmimin e platformës Ekipi i Maqedonisë së Veriut, i cili është mjet për rekrutimin e vullnetarëve për të vepruar në situata krize dhe që përdoret edhe në menaxhimin e objekteve vullnetare për nevojat e procesit të vaksinimit.

< kthehu mbrapa