22 Mars, 2021

Supporting INclusive development of community-based long-term CARE services through multi-stakeholder participatory approaches (InCARE) – financuar nga Komisioni evropian në kuadër të “EaSI PROGRESS AXIS’’.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, në Nëntor 2020, filloi si partner zbatimin e projektit “Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të shërbimeve të kujdesit afatgjatë të komunitetit përmes qasjeve me pjesëmarrje pjesëmarrëse (InCARE)” financuar nga Komisioni Evropian “EaSI PROGRESS AXIS’’.

Projekti synon të promovojë një qasje pjesëmarrëse, inovative dhe të integruar në vendosjen dhe krijimin e politikave kombëtare për kujdesin afatgjatë dhe zhvillimin e shërbimeve sociale me një fokus në aspekte të tilla si qëndrueshmëria e sistemeve instrumentale dhe kapaciteti i inovacionit: proceset e bashkëpunimit adaptiv të më shumë palëve të interesuara, dëshmitë- vendimmarrja e bazuar, ndërtimi i kapaciteteve dhe partneritetet e përbashkëta.

Qasja e projektit është krijuar për të adresuar kompleksitetin e sistemeve të kujdesit afatgjatë dhe sfidat shoqërore, në mënyrë që të sigurojë mbështetje të përshtatshme, të përballueshme dhe të qëndrueshme për popullsinë e plakur në vendet evropiane.

Projekti InCARE synon të përmirësojë mirëqenien dhe qasjen në kujdesin adekuat dhe të arritshëm për popullatën e moshuar, nevojat e të cilave vijnë nga dëmtimet e tyre njohëse ose funksionale, si dhe nga kujdestarët e tyre zyrtarë / joformal.

Kryqi i Kuq i Maqedonisë së Veriut, brenda projektit, është përqendruar në pilotimin e qasjes inovative përmes shërbimit Butoni i Urgjencës dhe integrimin e tij në paketën e kujdesit shtëpiak. Si përdorues të shërbimit, do të zgjidhen 50 të moshuar, nevojat për mbështetje dhe kujdes të të cilëve janë të nevojshme. Në të njëjtën kohë, përmes Programit të Trajnimit të Kujdestarëve, KKRMV do të sigurojë 60 kujdestarë të trajnuar të cilët do të marrin mbështetje më të madhe për të përmirësuar aftësitë e tyre teorike, psikosociale dhe praktike.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të Maqedonisë së Veriut dhe Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut, si politikëbërës, së bashku me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të kryejnë aktivitete kërkimore përmes analizës së hollësishme të gjendjes së kujdesit afatgjatë sistemi dhe marrëdhënia e situatës socio-ekonomike, demografike dhe epidemiologjike të vendit tonë, ndërsa përqendrohet në identifikimin e politikave të qëndrueshme sociale dhe ngritjen e nivelit të inovacionit shoqëror në sistemin e kujdesit dhe kujdesit afatgjatë për popullatën e moshuar.

 

Statusi

Në vijim

Kohëzgjatja e projektit

Nëntor, 2020 – tetor, 2023

Donator

Komisioni evropian; EUROPEAN CENTRE / ECV Austria

Partnerë tjerë

Ministria për punë dhe politikë sociale (MPPS) të RMV

Palë të kyçura:

London school of economics & political science lbg (LSE / CPEC), United Kingdom

Fundacion instituto gerontologico matia ingema (MATIA INSTITUTO), Spain

Stichting vilans (VILANS), The Netherlands

Instituto de mayores y servicios sociales (IMSERSO), Spain

Eurocarers-association europeenne travaillant avec et pour

Les aidants non-professionnels (EUROCARERS / EUCA), Belgium

Chance b holding gmbh (CHANCE B), Austria

 

Mjete financiare

256,721.63 €

< kthehu mbrapa