23 Korrik, 2021

THIRRJE PËR MBLEDHJEN E OFERTAVE

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit

“Zhvillimi i shërbimeve të biznesit për kujdesin dhe mbështetjen e integruar në KKRMV”, mbështetur nga Agjencia Austriake e Zhvillimit, Kryqi i Kuq Austriak, Kryqi i Kuq i RMV dhe Kryqi i Kuq Zviceran, shpall thirrje për oferta:

 

  • Furnizimi dhe shpërndarja e 60 pajisjeve të alarmit të monitorimit për shërbimin e Butonit emergjent

Numri i arkivit 0507-735 / 1

Shpalljen e plotë mund ta gjeni në linkun në vijim (pdf).

  • Furnizim i automjeti me qëllim për transport mjekësor për përdoruesit e palëvizshëm të shërbimit të Butonit emergjent

Numri i arkivit 0507-735 / 1

Të gjithë shpalljen me specifikimet e cekura mund ta gjeni në linkun në vijim (pdf).

 

Dokumentacioni i paraqitur në versionin origjinal për thirrjen nr. 1 dhe nr. 2 duhet të vërtetohet nga ofertuesi me vulën dhe nënshkrimin e personit përgjegjës dhe adresën e plotë dhe të saktë në një zarf të mbyllur.

I njejti adresohet në KKRMV – Arkivi, në bul. Koço Racin nr.13, 1000 Shkup, me shënim MOS HAP me numrin e saktë të shënuar arkivor.

Afati për dorëzimin e ofertave: 29.07.2021 (16.00h)

  • Furnizim i automjeti me qëllim për transport mjekësor për përdoruesit e lëvizshëm

Të gjithë shpalljen me specifikimet e cekura mund ta gjeni në linkun në vijim (pdf).

Dokumentacioni i paraqitur duhet të vërtetohet me nënshkrimin dhe vulën e ofertuesit dhe të dërgohet në e-mail adresën vijuese: komisijazanabavki@redcross.org.mk e shënuar Automjeti për Transport Sanitar

Afati për dorëzimin e ofertave: 29.07.2021 (16.00h)

< kthehu mbrapa