јули 23, 2021

ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот

,, Развој на деловни услуги за интегрирана грижа и поддршка во ЦКРСМ’’ , поддржан од Австриска Агенција за развој, Австриски Црвен крст, Црвен крст на РСМ и Швајцарски Црвен крст, објавува повици за прибирање на понуди:

 

  • Набавка и испорака на 60 мониторинг аларм уреди за сервис Итно копче

Архивски број 0507-734/1

Целиот оглас може да го најдете на следниот линк (pdf).

 

  • Набавка на возило наменето за санитетски транспорт за неподвижни корисници на сервисот на Итно копче

Архивски број 0507-735/1

Целиот оглас со наведените спецификации може да го најдете на следниот линк (pdf).

 

Документацијата која се поднесува во оригинална верзија за повикот бр. 1 и бр. 2 треба да е заверена од понудувачот со печат и со потпис на одговорното лице и целосна и точна адреса во затворен плик.

Истата се адресира на ЦКРСМ-Архива, на бул. Кочо Рацин бр. 13, 1000 Скопје, со назнака  НЕ ОТВАРАЈ со точно наведениот архивски број.

Рок за доставување на понуди: 29.07.2021 (16.00h)

 

  • Набавка на возило наменето за санитетски транспорт за подвижни корисници

Целиот оглас со наведените спецификации може да го најдете на следниот линк (pdf).

 

Документацијата која се поднесува треба да е заверена со потпис и печат од понудувачот и испратена на следната е-адреса : komisijazanabavki@redcross.org.mk со назнака Возило за Санитетски транспорт

Рок за доставување на понуди: 29.07.2021 (16.00h)

< врати се назад