1 Tetor, 2021

Thirrje për mbledhjen e ofertave për pajisje monitorimi

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore, në kuadër të projektit

“Mbështetje për zhvillimin gjithëpërfshirës të shërbimeve të kujdesit afatgjatë në komunitete duke përfshirë qasje pjesëmarrëse të veprimtarëve të ndryshëm”, mbështetur nga Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Komisioni Evropian, shpall thirrje për ofertat:

Furnizimi dhe shpërndarja e 60 pajisjeve të alarmit të monitorimit për shërbimin e Butonit emergjent

Numri i arkivit 0507-864

Shpalljen e plotë mund ta gjeni në linkun në vijim (pdf).

 Dokumentacioni i paraqitur në versionin origjinal duhet të vërtetohet nga ofertuesi me vulën dhe nënshkrimin e personit përgjegjës dhe adresën e plotë dhe të saktë në një zarf të mbyllur.

I njejti adresohet në KKRMV – Arkivi, në bul. Koço Racin nr.13, 1000 Shkup, me shënim MOS HAP me numrin e saktë të shënuar arkivor 0507-864.

Afati për dorëzimin e ofertave: 25.10.2021 (COB)

#InCARE-Europe #EaSI #LongTermCare

< kthehu mbrapa