октомври 1, 2021

Повик за прибирање понуди на мониторинг уреди

Црвениот крст на Република Северна Македонија во рамките на проектот

,,Поддршка за инклузивен развој на услуги за долгорочна грижа во заедниците преку инкорпорирање на партиципативни пристапи на различни чинители’’, поддржан од Европската унија, претставена преку Европската комисија, го објавува следниот отворен повик за прибирање на понуди:

Набавка и испорака на 60 мониторинг аларм уреди за сервис Итно копче

Архивски број : 0507-864

Целиот оглас со бараните спецификации може да го најдете на следниот линк.

Документацијата која се поднесува во оригинална верзија за повикот треба да е заверена од понудувачот со печат и со потпис на одговорното лице и целосна и точна адреса во затворен плик.

Затворениот плик потребно е да биде адресиран на ЦКРСМ-Архива, на бул. Кочо Рацин бр. 13, 1000 Скопје, со назнака  НЕ ОТВАРАЈ со наведениот архивски број 0507-864, преку пошта или со директно предавање на документацијата на пријавницата на ЦКРСМ.

Рок за доставување на понуди: 25.10.2021 (COB)

# InCARE-Europe #EaSI #LongTermCare

< врати се назад