8 Shkurt, 2021

Trajnim për kujdestarë/e për të ndihmuar dhe kujdesur për persona të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuar – mbështetur nga Business and Strategies in Europe – B&S Europe

Në kuadër të ciklit të ri të trajnimeve për programin e akredituar “Kujdestari për ndihmë dhe kujdes për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara”, të realizuar nga Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Kryqi i Kuq i Qytetit të Shkupit, i cili filloi më 12.01 .2021 dhe në të cilin përfshihen 15 kandidatë, si pjesë e projektit për zbutjen dhe kapërcimin e pasojave të shkaktuara nga pandemia KOVID-19, mbështetur nga Business and Strategies in Europe – B&S Europe, deri më tani pjesët teorike dhe praktike të Modulit 1 kanë është realizuar, në realizimin e punonjësit social dhe edukatorit special. Nga një total prej 15 kandidatësh, 13 pjesëmarrës kanë përfunduar me sukses testin për Modulin 1, dhe 2 të tjerët do të kenë mundësinë e riprovimit. Shumica e leksioneve zhvillohen drejtpërdrejt, por kur është e mundur, seancat në internet organizohen përmes platformës Zoom. Pjesëmarrësit tregojnë interes të madh për trajnimin, i cili shihet duke matur rregullsinë e tyre dhe pjesëmarrjen aktive në mësime.

Për momentin në vijim është pjesa praktike e Modulit 2.

< kthehu mbrapa