25 Maj, 2013

NËNSHKRIM I MEMORANDUMIT

Më 21.04.2012 Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë m-r Sait Saiti nënshkroi memorandum për bashkëpunim me Ministrinë e arsimit dhe shkencës m-r Pançe Kralev.
Qëllimi i memorandumit ishte që të sigurohet koordinim në veprimin mes dy institucioneve për realizimin e programeve nga fusha e dhurimit të gjakut, veprimtaria shëndetësore preventive, dhënia e ndihmës së parë, veprimtari socialo – humanitare dhe veprim në rast të katastrofave dhe diseminim i njohurive për Kryqin e Kuq dhe Të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare (DNH), në shkollat fillore dhe të mesme, si dhe entet për arsim të lartë para se gjithash duke pasur parasysh nevojat e kategorive të mjeruara të qytetarëve.

< kthehu mbrapa