19 Qershor, 2023

Çdo ditë mijëra njerëz humbasin jetën e tyre dhe shumë të tjerë vuajnë pa nevojë sepse nuk u jepet ndihma e duhur dhe në kohë. Situata mund të ndryshojë ndjeshëm nëse më shumë njerëz janë të vetëdijshëm për rëndësinë dhe trajnohen siç duhet për të ofruar ndihmën e parë.

Sipas të dhënave të marrura nga Komisioni Evropian për Sigurinë e Trafikut Rrugor në Evropë vitin e kaluar, rreth 20,600 persona kanë vdekur në aksidente trafiku, që është një rritje prej 3% krahasuar me vitin 2021. Të dhënat statistikore nga KRSKRR konfirmojnë se gjendja e sigurisë në trafikun rrugor në Maqedoninë e Veriut në tre vitet e fundit tregon një trend të përmirësimit.

Në vitin 2021 ka 116 viktima dhe është viti me numrin më të ulët të viktimave të trafikut në 15 vitet e fundit. Por sipas objektivave të Strategjisë së Dytë Kombëtare për Përparimin e Sigurisë në Komunikacionin Rrugor, Republika e Maqedonisë së Veriut deri në vitin 2020 duhet të kishte arritur nivelin dhe mesataren e vendeve anëtare të BE-së, që do të thotë më pak se 100 persona të vdekur në aksidente trafiku në vit dhe sfida për të përmbushur objektivat e BE-së dhe OKB-së dhe deri në vitin 2030 për të përgjysmuar numrin e vdekjeve që vijnë nga lëndimet e shkaktuara nga lloje të ndryshme aksidentesh.

Një nga detyrat themelore të Kryqit të Kuq të RMV është të marrë pjesë në trajnimin e popullatës së RMV për ndihmën e parë të duhur dhe në kohë. Ne avokojmë për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së programeve të ndihmës së parë, të krijuara sipas nevojave të grupeve të ndryshme të synuara. Kryqi i Kuq i RMV gjatë viteve të fundit i ka kushtuar vëmendje të veçantë përmirësimit të mësimdhënies për ndihmën e parë, kemi modernizuar pajisjet për mësimdhënie dhe kemi përmirësuar metodologjinë e edukimit dhe përvetësimin e aftësive praktike në fushën e ndihmës së parë. Ne punojmë vazhdimisht për përmirësimin e bashkëpunimit me organizatat rajonale dhe ndërkombëtare në fushën e ndihmës së parë dhe ndjekim të rejat në fushën e edukimit të ndihmës së parë, me të cilat kurrikulat e ndihmës së parë përgatiten sipas udhëzimeve të Qendrës Referenciale Globale për ndihmën e parë.

Kryqi i Kuq i RMV, si e vetmja organizatë që investon në fushën e ndihmës së parë, përpiqet të rritet në një organizatë udhëheqëse referuese të ndihmës së parë në vend, përmes së cilës do të krijohen politika dhe programe për promovimin e ndihmës së parë.

Për të rinjtë ne organizojmë gara komunale dhe shtetërore për ndihmën e parë me qëllim që të ndërgjegjësojmë sa më shumë dhe të përmirësojmë njohuritë e tyre për ndihmën e parë. Ne jemi veçanërisht të përkushtuar për promovimin e ndihmës së parë në institucionet arsimore, ku ende edukojmë të rinjtë për rëndësinë e ndihmës së parë të duhur dhe në kohë.

Në periudhën nga maji 2022 deri në mars 2023, Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut realizoi një fushatë për ndihmën e parë nën moton “Ndihma e parë shpëton jetë” me qëllim të nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme të moshës 12-18 vjeçare në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Qëllimi kryesor i fushatës ishte ndërgjegjësimi i popullatës së re për rëndësinë e ndihmës së parë si një aftësi jetëshpëtuese. Në kuadër të fushatës, organizatat komunale të Kryqit të Kuq të RMV kanë realizuar 736 trajnime për ndihmën e parë dhe kanë edukuar gjithsej 28.206 nxënës nga shkollat ​​fillore dhe të mesme në vend, të cilët kanë fituar njohuri dhe shkathtësi themelore për ofrimin e ndihmës së parë. Trajnimet u zhvilluan nga ana e 242 ligjeruesve dhe 195 demonstratorëve të ndihmës së parë sipas një programi të përshtatur për fëmijët e moshës shkollore.

Të nderuar, suksesi i fushatës së ndihmës së parë nuk është vetëm i yni, por është edhe pjesë e përpjekjeve të përbashkëta të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, institucioneve arsimore, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qytetit të Shkupit në ndërtimin e komuniteteve të shëndetshme dhe të sigurta dhe ata kanë dhënë mbështetje të madhe në të gjithë procesin e realizimit të fushatës, për çka i falënderojmë sinqerisht.

 

Shpresojmë që edhe në të ardhmen të vazhdojmë të edukojmë dhe frymëzojmë të rinjtë në vend me frymën e humanizmit, njerëzimit dhe dashamirësisë që janë pjesë e vizionit dhe misionit të Kryqit të Kuq.

 

Në të ardhmen, me punën e përbashkët ndërmjet Kryqit të Kuq të RMV-së, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe institucioneve të tjera relevante në vend, mund të kontribuojmë në ngritjen e vetëdijes së popullatës dhe institucioneve përgjegjëse në vend për rëndësinë e ndihmës së parë korrekte dhe në kohë, me çka do të kontribuojmë në parandalimin dhe zvogëlimin e pasojave të shkaktuara nga ndihma e parë joadekuate dhe e dhënë në kohë të gabuar.

< kthehu mbrapa