2 Tetor, 2013

03-05.10.2013 Работилница со секретари на ОО на ЦК и ЦК на град Скопје.03-05.10.2013 Punëtori me sekretarët e organizatave komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit.03-05.10.2013 Workshop for Secretaries of the Red Cross Branches and the Secretary of City Red Cross of Skopje

Целта на работилницата е рагледување на актулентие теми: Хуманитарна акција во променливо хуманитарно опкружување, Стандарди за брендирање на Црвениот крст на Република Македонија, Приоритети на Црвениот крст на Република Македонија за 2014 година, Анализа на стратешки планови по дејности на Црвениот крст на Република Македонија, Политики по дејности на Црвениот крст на Република Македонија, Предизвици во работата на младите на Црвениот крст на Република Македонија и други теми.Qëllimi i punëtorisë është shqyrtimi i temave aktuale: Aksion humanitar në rrethimin e ndryshueshëm humanitar, Standarde për rendimin e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, Prioritetet e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë për vitin 2014, Analizë të planeve strategjike në veprimtaritë e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, Politikat e veprimtarisë së Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë, Sfidat në punën e rinisë të Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë dhe tema tjera.The goal of the workshop is reviewing the current issues: Humanitarian action in variable humanitarian surrounds, Branding standards of Macedonian Red Cross, Macedonian Red Cross priorities for 2014, Analysis of strategic plans for programs, Policies for programs, Challenges regarding youth and others

< kthehu mbrapa