25 Maj, 2013

Ndihmë dhe përkrahje për banorët e rajoneve të përfshira nga vërshimet e shumta

Rreshjet që përfshinë Republikën e Maqedonisë ditëve të kaluara (23-26.2012) solli deri në derdhjen e lumenjëve nga shtrati, plasje të disa pendave, dhe nxiti pasoja të shumta në infrastrukturë, bujqësi dhe vendbanime në disa rajonenë vend.

Rajonet (Kumanovë, Shtip, S. Nikole, Strumicë, Vallandovë, Probishtip) janë më të goditurat nga vërshimet. Vlerësimi i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë është se 1637 familje janë përfshirë nga vërshimet.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë në bashkëpunim me institucionet shtetërore në nivel qendror dhe lokal, menjëherë filloi me shpërndarjen e ndihmave humanitare për familjet më të goditura nga vërshimet. Gjegjësisht, deri tani është ndarë ndihmë për 421 familje. Me qëllim që të mbulohen familjet tjera , Federata e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe , kërkoi ndihmë nga Fondi ndërkombëtar për menaxhim me katastrofa (DREF) me qëllim që të sigurojë ndihmën adekuate humanitare për 1216 familjet tjera.

Vlerësimi i KKRM-së:

Nr. Vlerësimi Kumanovë S. Nikole Shtip Probishtip Strumicë Vallandovë Gjithsej
1. Familje të goditura 175 200 63 190 859 150 1637
2. Ndihmë e shpërndarë 70 40 36 40 135 100 421
3. DREF 105 160 27 150 724 50 1216

 

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së bashku me institucione shtetërore vazhdimisht e vëzhgoi situatën dhe në kuadër të kapaciteteve të veta reagoi në mënyrë adekuate.

Shqyrtim detal të aktiviteteve, të ndërmarra nga ana e KKRM-së.

26-02-2013 Organizata komunale të Kryqit të Kuq të mobilizuara (Kumanovë, S. Nikole, Probishtip, Shtip, Strumicë, Vallandovë, Koçan, Radovish, Ohër dhe Shkup), ndërsa Organizatat tjera komunale të Kryqit të Kuq janë futur në disponim dhe e vëzhgojnë situatën në bashkëpunim me DMSH, QMK. Gjithashtu, janë mobilizuar mjete materiale teknike dhe atë: kamionë, xhipa dhe automjete të lehta. Është realizuar komunikim dhe koordinim me IFRC dhe është përpunuar e shpallur buletin informativ për vërshimet në Maqedoni në internet faqen e IFRC dhe në internet faqen e KKRM-së. Në bashkëpunim me OKKK Kumanovë, u shpërnda ndihmë humanitare kah orët e vonshme të pasdites deri në mesnatë, për personat e evakuuar nga Sredorek – Kumanovë në dy shkolla fillore (11 Tetori dhe Kërste Misirkov) për më shumë se 80 familje (120 paqeta higjienike, 30 paqeta ushqimore, 100 shtretër, 300 batanie dhe 20 çizme) dhe shpërndarje të ndihmave, me OKKK Shtip për 13 familje të evakuuara. (13 paqeta higjienike, 13 paqeta ushqimore dhe 85 batanie). Për këtë aktivitet u angazhuan 15 persona nga shërbimi profrsional dhe 30 vullnetarë.

27-02-2013 Që nga orët e hershme të mëngjesit janë mobilizuar rreth 150 vullnetarë dhe 30 persona nga shërbimi profesional i KKRM-së. Është bërë vlerësim urgjent për nevoja humanitare nga ana e ekipeve lokale për vlerësim (OKKK). Janë dërguar ekipe plotësuese nga KKRM-së (Ekip nacional për vlerësimin e gjendjes) dhe atë në këto rajone: Kumanovë, S. Nikole, Probishtip, Shtip, Strumicë dhe Vallandovë. Është dërguar ujë për pije (1500 litra) në njësinë pranë MPB, e cila bëri shpërndarjen në rajonet më të rrezikuara.

Është shpërndarë ndihmë humanitare në rajonet që vijojnë:

OKKK S. Nikole (Kamion dhe xhip Land Kruiser)

1 Higjienë 90
2 Ushqim 40
3 Shtretër 50
4 Batanie 90
5 Çizme 30
6 Thasë për fjetje 20
7 Complete për kuzhinë 20
8 Mbulesa 10

 

OKKK Shtip (Furgon për ngarkim dhe Xhip Land Kruiser)

1 Higjienë 73
2 Ushqim 43
3 Shtretër 20
4 Batanie 200
5 Çizme 10
6 Thasë për fjetje 20
7 Complete për kuzhinë 20
8 Mbulesa 10

 

OKKK Probishtip (Furgon për ngarkim dhe xhip Land kruiser)

1 Higjienë 40
2 Ushqim 40
3 Shtretër 30
4 Batanie 130
5 Çizme 40
6 Thasë për fjetje 20
7 Complete për kuzhinë 20
8 Mbulesa 10

 

OKKK Strumicë (Kamion dhe xhip Land Kruiser)

1 Higjienë 125
2 Ushqim 82
3 Shtretër 50
4 Batanie 150
5 Çizme 60
6 Thasë për fjetje 40
7 Komplete për kuzhinë 50
8 Ujë në shishe 2 litër 360
9 Mbulesa 10

 

OKKK Vallandovë (Kamion dhe xhip Land Kruiser)

1 Higjienë 65
2 Ushqim 10
3 Shtretër 30
4 Batanie 170
5 Çizme 20
6 Thasë për fjetje 20
7 Komplete për kuzhinë 10
8 Ujë në shishe 2 litër 250
9 Mbulesa 10

 

OKKK Kumanovë (Furgon për ngarkim dhe xhip Land Kruiser)

1 Higjienë 120
2 Ushqim 30
3 Shtretër 100
4 Batanie 300
5 Çizme 20

 

28.02.2013 Komunikim dhe koordinim me Federatën ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe. Përgatitje të kërkesës për ndihmë humanitare  nga fondi urgjent për menaxhim me katastrofa (DREF), në bazë të vlerësimit të realizuar.

Është bërë shpërndarje në rajonet që vijojnë:

OKKK S. Nikole (Kamion)

1 Ujë për pije në shishe 1375 litra

OKKK Shtip (Kamion)

1 Ujë për pije në shishe 1375 litra

 

OKKK Strumicë (Kamion)

1 Ujë për pije në shishe 2090 litra

 

Gjithsej:

1 Ujë për pije në shishe 4840 litra

 

Janë angazhuar gjithsej 120 vullnetarë dhe 20 persona nga shërbimi profesional

01.03.2013 Komunikim dhe koordinim me Federatën Ndërkombëtare të KK dhe GJHK

Parashtrim të kërkesës për ndihmë ndërkombëtare nga fondi urgjent për menaxhim me katastrofa (DREF).

Është bërë shpërndarje në rajonet që vijojnë:

OKKK Strumicë

1 Higjienë 200
2 Ushqim 40
3 Shtretër 30
4 Batanie 200
5 Komplete për kuzhinë 20
6. Mbulesa 10
7. Ujë në shishe prej 1 l. 1550 litra

 

OKKK S. Nikole

1 Shtretër 30
2 Batanie 100

 

OKKK Shtip

1 Higjienë 13
2 Ushqim 13
3 Batanie 60
4 Komplete për kuzhinë 5
5 Mbulesa 5

OKKK Vallandovë

1 Higjienë 1250
2 Batanie 400

 

Janë angazhuar gjithsej 15 vullnetarë dhe 18 persona të shërbimit profesional

02-03.03.2013 Kryqi i Kuq i RM në bashkëpunim me Ministrinë e punës dhe politikës sociale, angazhoi vullnetarë të cilët iu bashkuan ekipeve të Qendrave për punë sociale të cilët bënë vlerësimin e nevojave për familjet e goditura nga vërshimet. Në mënyrë plotësuese ekipet jepnin dhe përkrahje psikologjike.

Pjesëmarrje e çdoditshme aktive mori Sekretari gjeneral i Kryqit të Kuq të RM-së z. Sait Saiti, në mbledhjet e Trupit koordinues për menaxhim me gjendje krizeje dhe pjesëmarrje në Mbedhjen e Qeverisë.

Numri i vullnetarëve të angazhuar:

Kumanovë 30
S. Nikole 50
Shtip 20
Probishtip 20
Strumicë 50
Vallandovë 30
Gjithsej: 200

 

Numri i personave të angazhuar nga shërbimi profesional i KKRM-së:

OKKK Kumanovë 3
OKKK S. NIkole 1
OKKK Shtip 1
OKKK Probishtip 1
OKKK Strumicë 1
OKKK Vallandovë 1
KKRM-së 15
KK i Qytetit të Shkupit 7

 

Automjete të përdorura:

Kamion për ngarkim
Furgon për ngarkim
Xhip Land Kruiser 1
Xhip Land Kruiser 2
Xhip Land Kruiser 3

 

Ndihmë humanitare gjithsej e shpërndarë:

Higjienë 851
Ushqim 298
Shtretër 340
Batanie 1800
Çizme 180
Thasë për fjetje 120
Complete për kuzhinë 145
Mbulesa 65
Ujë për pije në shishe 7000 литри

 

< kthehu mbrapa