16 Tetor, 2013

Кампања по повод 16 Октомври – Светски Ден на гладтаFushatë me rastin e 16 Tetorit – Dita Botërore e urisë16th of October – World Hunger Day Campaign

Image.ashxСо официјална промоција на тв спотот под наслов „Помислете и на нас“ изработен од страна на Македонска радио телевизија и презентација на претстојните активности официјално започна кампањата по повод одбележувањето на Меѓународниот Ден на гладта – 16 октомври, која ќе се спроведува во неделата од 16 до 22 октомври 2013 година.  Црвениот крст на Република Македонија, на 16 октомври 2013 година во 11:00 часот во просториите на Црвен крст на Република Македонија оддржа прес конференција на која се обратија Генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија г-дин Саит Саити и Генералниот директор на Македонска пошта г-дин Рафиз Алити.

г-дин Саит Саити, истакна дека Светскиот ден на гладта има за цел да ги инспирира луѓето во развиените и земјите во развој да ја покажат својата солидарност и да дадат подршка за да овозможат уште многу луѓе да го надминат проблемот со гладта и сиромаштијата и да станат независни. Светскиот ден на гладта се одбележува за да се поддигне свеста на луѓето за проблемот со гладта, како и за достигнувањата на милиони луѓе кои веќе го надминале  проблемот со гладта и ги задоволуваат основните потреби- потенцираше Генералниот директор на Црвен крст на РМ.

Генералниот директор на Македонска пошта г-дин Рафиз Алити го истакна задоволството на соработката со Црвениот крст на Република Македонија, и изјави дека и понатаму ќе ги поддржуваат активностите на организацијата во име на хуманоста.

Кампањата ќе се спроведува преку организирање на собирни акции од страна на општинските организации на Црвениот крст и Црвениот крст на град Скопје во рамките на неделата од 16 до 22 октомври 2013 година во соработка со образовно – воспитните институции, поддршка од компании и граѓани, како и во соработка со здруженија на граѓани. Средствата донирани во хуманитарните акции во кампањата ќе бидат наменети за обезбедување на храна за помош на ранливото население.Image.ashx

Me promovim zyrtar të spotit televiziv me titull “Mendoni edhe për ne” të përpunuar nga ana e Radio televizionit të Maqedonisë dhe prezantim të aktiviteteve vijuese në mënyrë zyrtare filloi fushata me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Urisë – 16 tetori, që do të zbatohet gjatë javës prej 16 deri 22 tetor të vitit 2013. Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë, më 16 tetor të vitit 2013 në ora 11:00 në hapësirat e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë mbajti konferencë për shtyp ku mbajtën fjalim Sekretari gjeneral i Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë z. Sait Saiti dhe Drejtori gjeneral i Postës së Maqedonisë z. Rafiz Haliti.

z. Sait Saiti, theksoi se Dita botërore e urisë ka për qëllim t’i inspirojë njerëzit në vendet e zhvilluara dhe vendet  në zhvillim ta tregojnë solidaritetin e tyre dhe të japin përkrahje që të mundësojnë edhe shumë njerëz ta tejkalojnë problemin me urinë dhe varfërinë dhe të bëhen të pavarur. Dita botërore e urisë shënohet që të ngrihet vetëdija e njerëzve për problemin me urinë, si dhe për arritjet e miliona njerëzve të cilët tanimë e kanë tejkaluar problemin me urinë dhe t’i kënaqin nevojat elementare – potencoi Drejtori gjeneral i Kryqit të Kuq të RM-së.

Drejtori gjeneral i Postës së Maqedonisë z. Rafiz Haliti e theksoi kënaqësinë e bashkëpunimit me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë, dhe deklaroi se edhe më tej do t’i përkrahin aktivitetet e organizatës në emër të humanitetit.

Fushata do të zbatohet nëpërmjet organizimit të aksioneve për grumbullim nga ana e organizatave komunale të Kryqit të Kuq dhe Kryqit të Kuq të qytetit të Shkupit në kuadër të javës prej 16 deri më 22 tetor të vitit 2013 në bashkëpunim me institucionet arsimore – edukative, përkrahje nga kompanitë dhe qytetarët, si dhe në bashkëpunim me shoqatat e qytetarëve. Mjetet e dhuruara në aksionet humanitare në fushatë do të dedikohen për sigurimin e ushqimit për ndihmën e popullatës së mjeruar.Image.ashx

With the official promotion of the TV video “Think about us” developed by the National Macedonian Television and presentation of the upcoming activities, the Campaign about the World Hunger Day – 16th of October, which will be conducted for one week from 16th to 22nd of October 2013, officially started. Therefore Macedonian Red Cross on 16th of October at 11:00 held a press conference in the Macedonian Red Cross HQ on which the Secretary General Mr. Sait Saiti and General Director of Macedonian Post Mr. Rafiz Aliti addressed.

The goal of the World Hunger Day is to inspire the people in the developed and developing countries to show their solidarity and support and to allow much more people to overcome the problem with hunger and poverty and become independent. The World Hunger Day is commemorated not only so it can raise the awareness of the population about the hunger problem, but also to commemorate the achievements of million people that already overcome this problem and are meeting their basic needs – stated the Secretary General of Macedonian Red Cross.

The General Director of Macedonian Post Mr. Rafiz Aliti expressed satisfaction from the cooperation with the Macedonian Red Cross and stated that in the future they will continuously support the activities of the organization on behalf of the humanity.

The campaign will be conducted through organizing collective activities by the Red Cross Branches and City Red Cross of Skopje in the week from 16th to 22nd of October 2013 in cooperation with, educational institutions, support from companies and citizens and other civil organizations. The collected funds will be allocated for providing food for the most vulnerable population.

< kthehu mbrapa