21 Korrik, 2021

Koncept për krijimin e një sistemi për ofrimin e ndihmës së parë psikologjike dhe mbështetjes psiko-sociale për popullatën

Më jep kënaqësi të veçantë që kam mundësinë t’Ju drejtohem në emër të Kryqit të Kuq në ngjarjen e sotme e cila hap një kapitull të ri në punën e organizatës sonë dhe shpresoj në bashkëpunim dhe partneritet me shumë veprimtarë në vend, ne do të bëjmë një hap pozitiv  në plotësimin e nevojave psikosociale të kategorive të ndryshme të synuara të popullsisë.

Kriza, katastrofat natyrore, konfliktet, varfëria dhe sfidat ekonomike që janë pjesë e jetës së përditshme të njerëzve në të gjithë botën, lënë pasoja të rënda psikosociale në popullatë. Duhet theksuar këtu se shëndeti është kryesisht një gjendje e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe shoqërore, dhe jo vetëm mungesa e sëmundjes dhe rraskapitja. Pa shëndet mendor, nuk ka fare shëndet. Fatkeqësisht, ne shpesh e lëmë mënjanë shëndetin mendor dhe nuk e shohim atë si një përparësi.

Kryqi i Kuq dhe Gjysmëhëna e Kuqe përmes aktiviteteve të tyre ofrojnë mbështetje për popullatën e prekur në formën e ndihmës humanitare, strehimoreve dhe kujdesit themelor shëndetësor, por një nga segmentet e rëndësishme të ndihmës është ofrimi i ndihmës së parë psikologjike dhe mbështetjes së plotë psikosociale. Plagët emocionale mund të jenë më pak të dukshme sesa shkatërrimi i shtëpive, por shpesh njerëzve u duhet shumë kohë për t’u rikuperuar nga ndikimi emocional i tejkalimit të humbjeve materiale.  

Ndihma e parë psikologjike dhe mbështetja psikosociale është një pjesë integrale e reagimit emergjent të Kryqit të Kuq për të ndihmuar njerëzit dhe komunitetet të shërohen nga pasojat psikologjike dhe të rindërtojnë strukturat shoqërore pas një krize. Mbështetja psikosociale në kohë dhe e përshtatshme mund të parandalojë që ankthi dhe vuajtja të përshkallëzohen në pasoja më serioze. Ndihmon njerëzit që të përballen më mirë me jetën e përditshme, pra të gëzojnë shëndetin dhe cilësinë e jetës dhe të realizojnë potencialin e tyre të plotë në punë, arsim dhe jetë shoqërore.

Një sfidë e fundit që ka prekur të gjitha segmentet e jetës sonë, dhe me të cilën ende përballemi, është pandemia globale KOVID-19. Në vitin 2020, sipas raportit të OBSH, përqindja e sëmundjes mendore pritej të rritet në 40% të popullsisë në Evropë, me gati 165 milion njerëz që vuajnë nga çrregullime të trurit çdo vit, të tilla si depresioni, ankthi, pagjumësia ose çmenduria. Zhvillimi dhe pasojat e tij padyshim theksuan nevojën për përpjekje shtesë për të mbështetur dhe kujdesur për ruajtjen e shëndetit mendor.

Unë jam veçanërisht i lumtur që më në fund me mbështetjen e partnerëve tanë Agjencia Austriake e Zhvillimit dhe Kryqi i Kuq Austriak si dhe institucionet në vend, dhe falë përvojës sonë nga praktika dhe mësimet e marra, sot ne realizojmë idenë e hapjes së një Qendre për ndihmë të parë psikologjike dhe sociale të Kryqit të Kuq të RMV.

Qendra do të ketë për qëllim që në mënyrë afatgjate të sigurojë përkrahje për ndërtimin e kapaciteteve qytetare dhe nacionale për sigurimin e përkrahjes psikosociale për grupe të ndryshme qëllimore. Qendra gjithashtu do të sigurojë ndihmë psikosociale dhe përkrahje për të gjithë qytetarët si dhe për vullnetarët, të punësuarit dhe përdoruesit tjerë pranë Kryqit të Kuq të RMV.

Qendra do të synojë krijimin dhe zhvillimin e metodave të reja që do të bazohen në bashkëpunimin e fortë ndër-sektorial midis institucioneve, familjeve, shkollave, punëdhënësve dhe profesionistëve shëndetësorë, si dhe të gjithë veprimtarëve të tjerë të interesuar në sistemin e menaxhimit të krizave të vendit, të cilat do të kontribuojnë në një përgjigje më gjithëpërfshirëse. në fushën e sigurimit të mbështetjes psikosociale për njerëzit e prekur nga situata krize.  

Veçanërisht jemi të kënaqur me faktin që përmes aktiviteteve të Qendrës do të japim një kontribut të veçantë në ofrimin e mbështetjes dhe ndihmës sistematike për popullatën për ruajtjen e shëndetit mendor në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrinë e Politikës dhe Punës Sociale duke kapërcyer stigmën e promovimit të bisedave të hapura rreth shëndetit mendor dhe kërkimin e mbështetjes psikologjike në rast nevoje, si dhe mbështetjen e grupeve të cenueshme të synuara.

Një nga përparësitë tona në periudhën e ardhshme do të jetë krijimi i një Organi Kombëtar për Ndërtimin e Politikave dhe Strategjive, i përbërë nga përfaqësues të institucioneve, ekspertë – anëtarë të  Odës së Psikologëve, psikiatër, profesionistë të shëndetit dhe shoqërisë dhe përfaqësues të sektorit civil. Organi Kombëtar i Ndërtimit të Politikave dhe Strategjive synon të ndërtojë, zbatojë dhe forcojë në mënyrë gjithëpërfshirëse modelin e sistemit për mbështetjen psikosociale, përmes zbatimit të planit aksional në kohë paqeje bazuar në njohuritë dhe përvojën e mëparshme, dhe përshtatjen e tij të shpejtë dhe efektive në kohë krize. “

Ne do të punojmë në fillimin dhe promovimin e përpjekjeve ligjore për të azhurnuar zgjidhjet pozitive ligjore në fushën e mbështetjes psikosociale si një segment i planifikimit gjithëpërfshirës në kohë kur veprojmë në kushte krize, emergjente ose lufte.  

Në fund, më lejoni të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për mbështetjen tuaj në hapjen e Qendrës për Ndihmë të Parë Psikologjike dhe Mbështetjen Psikosociale të Kryqit të Kuq të RMV. Shpresoj se ky është fillimi i një bashkëpunimi të frytshëm që në baza afatgjata do të mundësojë një jetë më të mirë dhe më të shëndetshme të bashkëqytetarëve tanë.

< kthehu mbrapa