16 Tetor, 2020

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup në mënyrë publike shpall Kërkesë për gru,bullimin e ofertave nr.1/2020

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut – Shkup në mënyrë publike shpall

Kërkesë për gru,bullimin e ofertave nr.1/2020

 

Furnizues: Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut, me seli në Blvd. Koço Racin nr. 13, Shkup, tel.02 3114 – 355.

Ofertues: Çdo person juridik i regjistruar për të kryer aktivitetin në përputhje me subjektin e furnizimit.

Përshkrimi i furnizimit: Projketi – Aktivitete të Kryqit të Kuq të RMV-së për përgjigje ndaj COVID 19, mbështetur nga Federata Ndërkombëtare e Kryqit të Kuq dhe Gjysmëhënës së Kuqe (Marrëveshja me Federatën Ndërkombëtare Nr. 3LMX023732 dhe Shtojcën e Marrëveshjes Nr. CLMX025889).

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë Veriore fton të gjithë ofertuesit e interesuar të kualifikuar në mënyrë të përshtatshme të paraqesin oferta të mbyllura për:

 • Pako me ushqim – familjare;
 • Pako me mjete për higjienë – familjare.

Çdo ofertues i interesuar mund të paraqesë një ofertë për cilindo nga pikat e mësipërme në përshkrimin e furnizimit.

Dokumentacioni i furnizimit që përmban përshkrimin e furnizimit, udhëzimet për ofertuesit (specifikimet ose dokumentet speciale), kushtet e përgjithshme dhe speciale të kontratës për ofertuesin, mund të merren në Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga 19.10.2020 deri më 22.10.2020, në periudhën prej 11:00 deri në 15:00 (në arkivat e Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut).

Ofertat e plota teknike dhe financiare duhet të dorëzohen në zarfe speciale të mbyllura (formati A4, i bardhë), të shënuar MOS E HAP dhe një thirrje për Kërkesën për oferta nr. 1/2020, në adresën e mësipërme çdo ditë nga ora 11:00 deri në 15:00, jo më vonë se 22.10.2020 deri në ora 15:00.

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut mban të drejtën të pranojë ose refuzojë ndonjë prej ofertave pa dhënë ndonjë shpjegim dhe nuk është i detyruar të pranojë ofertën më të ulët.

 

Kryqi i Kuq i Republikës së Maqedonisë së Veriut

Komisioni për furnizime

 

Specifikacion teknik për Kërkesë për grumbullimin e ofertave nr.1/2020

Lënda e funrizimit: Pako me ushqim

 

Furnizim

Specifikacion

Sasia

1.

Pako me ushqim

Miell tip 400 5/1 paketim

1

3.470 pako

Sheqer 1 kg.

1

Vaj për ushqim 1 lit.

2

Kripë 1 kg.

1

Oriz 1 kg.

1

Groshë 450 gr. Paketimi

1

Peshk i konservuar 90 gr.

6

Ushqim i gatshëm i konservuar 400 gr.

4

Brumëra 500 gr.

2

Tharm i thatë 10 gr.

10

Çaj filtër 20/1

2

 

 

 

 

 

       Përmbajtja e ofertës:

            – Emri, adresa dhe selia e ofertuesit

            – Përshkrimi i furnizimit të ofertuar

– Çmimi individual dhe total me TVSH të llogaritur dhe detyrime të tjera

– Afati, mënyra dhe kushtet e pagesës

– Afati i dorëzimit

 

 Dokumentacioni i duhur:

– Certifikata e regjistrimit të veprimtarisë;

– Prova e aftësisë paguese nga Regjistri Qendror;

– Dëshmi se nuk ka filluar ndonjë procedurë falimentimi ose likuidimi;

– Certifikatë nga Drejtoria e të Ardhurave Publike për taksat e paguara, kontributet dhe detyrat e tjera publike;

– Certifikatë që nuk është shqiptuar asnjë masë e sigurisë përfundimtare me aktgjykim të formës së prerë – ndalim për të kryer veprimtari;

 • Pasqyrë e ndërmarrjeve me të cilat është krijuar bashkëpunim, dmth. se ata janë furnitorët e tyre;

 

Kushte të posaçme:

 • Vërtetim i qarkullimit vjetor të fondeve të ofertuesit në vitin e fundit të paktën 10,000,000 euro
 • Garanci bankare për sigurimin e furnizimit (kur lidhni kontratë me ofertuesin më të favorshëm) 10% të vlerës totale të furnizimit.
 • Oferta duhet të shoqërohet nga një kopje e secilit produkt të ofruar individualisht. Kryqi i Kuq i RMV-së nuk paguan për kopjet e ofruara dhe nuk është i detyruar t’i kthejë ato ofertuesit.
 • Afati i ruajtjes së produkteve të ofruara nuk duhet të jetë më i shkurtër se 1 vit
 • Dorëzim falas me kërkesë të klientit në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Koha e dorëzimit 5 ditë nga marrja e porosisë me shkrim.

Ofertat që nuk përmbajnë dokumentacionin e kërkuar nuk do të merren parasysh.

 

Specifikacion për Kërkesë për grumbullimin e ofertave nr.2/2020

 

 

Lënda e furnizimit: Pako me mjete për higjienë

 

 

Furnizimi

Specifikacioni

Sasia

1.

Pako me mjete për higjienë

Detergjent për larje në maqinë 3 kg.

1

3.470 pako

Shampon për larjen e flokëve 1 lit.

1

Sapun për në toalet 50 gr.

2

Letër për toalet 4/1

1

Pastë për dhëmbë 50 ml.

2

Brusha për dhëmbë

4

Kremë për rroje 50 ml.

1

Zhileta për rroje 5/1

1

Faculeta të lagura 72/1

2

Detergjent për larjen e enëve 450 ml.

1

Pambuk higjienik 10/1

1

 

 

 

 

 

       Përmbajtja e ofertës:

            – Emri, adresa dhe selia e ofertuesit

            – Përshkrimi i furnizimit të ofruar

– Çmimi individual dhe total me TVSH të llogaritur dhe detyra të tjera

– Afati, mënyra dhe kushtet e pagesës

– Afati i dorëzimit

Dokumentacioni i duhur:

– Certifikata e regjistrimit të veprimtarisë;

– Prova e aftësisë paguese nga Regjistri Qendror;

– Dëshmi se nuk ka filluar ndonjë procedurë falimentimi ose likuidimi;

– Certifikatë nga Drejtoria e të Ardhurave Publike për taksat e paguara, kontributet dhe detyrat e tjera publike;

– Certifikatë që nuk është shqiptuar asnjë masë e sigurisë përfundimtare me aktgjykim të formës së prerë – ndalim për të kryer veprimtari;

 • Pasqyrë e ndërmarrjeve me të cilat është krijuar bashkëpunim, dmth. se ata janë furnitorët e tyre;

Kushte të posaçme:

 • Vërtetim i qarkullimit vjetor të fondeve të ofertuesit në vitin e fundit të paktën 10,000,000 euro
 • Garanci bankare për sigurimin e furnizimit (kur lidhni kontratë me ofertuesin më të favorshëm) 10% të vlerës totale të furnizimit.
 • Oferta duhet të shoqërohet nga një kopje e secilit produkt të ofruar individualisht. Kryqi i Kuq i RMV-së nuk paguan për kopjet e ofruara dhe nuk është i detyruar t’i kthejë ato ofertuesit.
 • Afati i ruajtjes së produkteve të ofruara nuk duhet të jetë më i shkurtër se 1 vit
 • Dorëzim falas me kërkesë të klientit në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut
 • Koha e dorëzimit 5 ditë nga marrja e porosisë me shkrim.

Ofertat që nuk përmbajnë dokumentacionin e kërkuar nuk do të merren parasysh.

< kthehu mbrapa